UNEL­MA­KO­TI JA KUKA SEN SUUN­NIT­TE­LI­SI?

Lähe­tim­me tar­jous­pyyn­nön vii­del­le ark­ki­teh­dil­le. Näis­tä yksi oli suku­lai­sen suo­si­tus, yksi täl­lä alu­eel­la tun­net­tu ark­ki­teh­ti ja kol­me muu­ta sel­lai­sia, joi­den refe­rens­si­koh­teet vakuut­ti­vat ja oli­vat mei­dän tyy­liä. Tar­jous­pyyn­nös­sä olin kuvan­nut tar­peem­me ja toi­veem­me pää­piir­teit­täin. Yksi vas­ta­si ettei pys­ty sitou­tu­maan näin pit­kään pro­jek­tiin ja yksi ei vas­tan­nut mitään. Saim­me lopul­ta kol­me tar­jous­ta. Kaik­ki Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa