TALO­TOI­MIT­TA­JIEN KIL­PAI­LU­TUS

Heti tont­ti­pää­tös­ten var­mis­tut­tua aloi­tim­me talo­teh­tai­den kil­pai­lu­tuk­sen. Tämän­hän oli­si voi­nut aloit­taa aiem­min­kin, kos­ka luon­nok­set oli jo ole­mas­sa. Me halusim­me kui­ten­kin odot­taa, että tont­ti ihan var­mas­ti on mei­dän. Täs­sä vai­hees­sa men­tiin aika lail­la fii­lik­sen perus­teel­la, tar­jouk­sia pyy­det­tiin sel­lai­sil­ta talo­teh­tail­ta, joi­den edus­ta­jis­ta oli jää­nyt hyvä maku rak­sa­mes­suil­ta ja jois­ta oltiin kuul­tu tai luet­tu Lue lisää…

TONT­TI­HA­KU ETE­NEE

Tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä Suo­men asun­to­mes­su­jen verk­ko­si­vuil­la jul­kais­tiin tie­do­te otsi­kol­la Tuusu­lan asun­to­mes­sua­lu­een pien­ton­teil­le tasok­kai­ta hake­muk­sia. Tie­dot­teen mukaan mää­rä­ai­kaan men­nes­sä oli säh­köi­ses­ti jätet­ty 17 kor­kea­laa­tuis­ta hake­mus­ta. Hel­mi­kuun alus­sa alkoi jat­ko­ha­ku vapai­den tont­tien osal­ta. Mei­dän ykkös­tont­ti­toi­ve ei ollut täl­lä lis­tal­la, mut­ta vara­ton­tit löy­tyi siel­tä. Täs­sä riit­ti­kin spe­ku­loi­ta­vaa. Tar­koit­taa­ko tämä että me saa­daan tont­ti? Vai Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa