EI KOM­PRO­MIS­SE­JA — Case PEI­LIT

Joku saat­tai­si luul­la, että raken­ta­mal­la itse saa just sel­lai­sen mitä halu­aa. Todel­li­suu­des­sa sitä saa just sel­lai­sen mihin on varaa, ja just sel­lai­sen mitä tulee. Luu­len että kaik­ki raken­ta­jat on jou­tu­nut teke­mään kom­pro­mis­se­ja jos­sain asias­sa. Ehkä useam­mas­sa­kin. Kun me siir­ryim­me sisä­töis­sä pin­to­jen val­mis­tu­mi­sen jäl­keen sisus­tuk­seen ja yksi­tyis­koh­tiin, olin lis­tan­nut kol­me toi­vet­ta Lue lisää…

OLI­PA KER­RAN.. ALA­KER­TA

Sin­ne meni yksi omi­tui­sin kevät iki­nä. Talo­pro­jek­tin lop­pusuo­ra kes­kel­lä koro­na­ke­vät­tä oli­si voi­nut olla vai­keam­pi­kin, mut­ta mei­dän raken­ta­mi­seen se ei vai­kut­ta­nut juu­ri­kaan. Tiet­ty epi­de­mia­ti­lan­ne ja sen vai­ku­tuk­set pyö­ri mie­les­sä ihan joka päi­vä. Siir­re­tään­kö asun­to­mes­su­ja vai peru­taan­ko ne, miten se vai­kut­taa muut­to­päi­vään, miten oma työ­ti­lan­ne, tulee­ko lomau­tus, mitä jos joku lähei­nen sai­ras­tuu, Lue lisää…

PARA­NE PIAN, MAA­IL­MA

Miten oudok­si kaik­ki voi muut­tua nel­jäs­sä vii­kos­sa.  Taka­na on nyt täy­si kuu­kausi vapaa­eh­tois­ta karan­tee­nia. Meil­lä molem­mil­la on sel­lai­nen työ, mitä voi teh­dä täy­sin etä­nä, joten jää­tiin työ­paik­ko­jen ohjeis­tus­ten mukaan kotiin töi­hin jo ennen viral­lis­ta poik­keus­ti­laa. Samal­la tytöt jäi pois päi­vä­ko­dis­ta. Uuteen arkeen on oikeas­taan jo tot­tu­nut. On löy­ty­nyt jon­kin­lai­nen ryt­mi. Lue lisää…

TOI­VE­POS­TAUS: ASUN­TO­MES­SU­RA­KEN­TA­MI­SES­TA

Kyse­lin vuo­den alus­sa Ins­ta­gra­mis­sa, mis­tä aiheis­ta asun­to­mes­su­ra­ken­ta­mi­seen tai yli­pää­tään raken­ta­mi­seen liit­tyen ihmi­set haluai­si kuul­la vie­lä lisää. Eni­ten toi­vot­tiin tari­naa bud­je­toin­nis­ta, aika­tau­luis­ta, asun­to­mes­su­jen yhteis­työ­ku­viois­ta ja asun­to­mes­su­ra­ken­ta­mi­sen reu­naeh­dois­ta.  Täs­sä pos­tauk­ses­sa ker­ron asun­to­mes­su­ra­ken­ta­mi­ses­ta ja sii­hen liit­ty­vis­tä yhteis­työ­ku­viois­ta niin kuin asiat on mei­dän koh­dal­la toteu­tu­neet. Asun­to­mes­su­ra­ken­ta­mi­sen poh­ja­na on mei­dän, kun­nan ja Suo­men Asun­to­mes­su­jen teke­mä Lue lisää…

MIKÄS KII­RE TÄS­SÄ ON? — ERÄÄN ASUN­TO­MES­SU­HANK­KEEN KES­TO

Oma­ko­ti­ta­lon raken­taa kes­ki­mää­rin vuo­des­sa, las­ken­ta­ta­vas­ta riip­puen. Jos aja­tel­laan koko pro­ses­sia talon suun­nit­te­lus­ta sii­hen, että myös piha on raken­net­tu, ei vuo­si­kaan toden­nä­köi­ses­ti rii­tä. Paik­ka­kun­nas­ta riip­puen myös lupa­vai­he vie aikaa, pahim­mil­laan jopa puo­li vuot­ta. Meil­lä ei ole aiem­paa koke­mus­ta raken­ta­mi­ses­ta, eikä näin ollen ver­tai­lu­koh­taa taval­li­seen raken­ta­mi­seen. En osaa aja­tel­la var­si­nais­ta raken­ta­mis­ta oma­na Lue lisää…

KÄY­TIIN TELK­KA­RIS­SA!

Asun­to­mes­su­jen ensim­mäi­ses­sä media­päi­väs­sä 29.10.2019 oli muka­na myös MTV Uuti­set. Tuusu­lan por­mes­ta­rin Arto Lind­ber­gin haas­tat­te­lu teh­tiin mis­sä­pä muu­al­la, kuin Duplion kat­to­te­ras­sil­la. Videos­sa 5:00 minuu­tin koh­dal­la pääs­tiin itse­kin ker­to­maan näke­myk­siäm­me asun­to­mes­su­ra­ken­ta­mi­ses­ta sekä pro­jek­tim­me kuu­lu­mi­sia. Kat­so uuti­set alla ole­vaa kuvaa klik­kaa­mal­la.

PÄI­VÄ PAR­KET­TI­PA­RA­TII­SIS­SA

Loka­kuus­sa kävim­me ensim­mäis­tä ker­taa iki­nä Loi­maal­la — ja hyväs­tä syys­tä. Olim­me saa­neet kut­sun Tim­berwi­sen teh­taal­le tutus­tu­maan lank­ku­par­ke­tin val­mis­tuk­seen. Heti läh­ties­sä huo­ma­sim­me, ettei meil­lä ollut Loi­maan sijain­nis­ta kovin­kaan tark­kaa käsi­tys­tä. Minä olin läh­dös­sä koh­ti Han­koa ja Sami Saloa. Mat­ka suun­tau­tui län­nen sijas­ta enem­män poh­joi­seen. Navi­gaat­to­rin ohjeil­la löy­sim­me kui­ten­kin hel­pos­ti peril­le. Tim­berwi­se Lue lisää…

ONKO PIHAN PAK­KO OLLA SUU­RI?

“Me siis saa­tiin arvon­nas­sa tont­ti ja koko on vain 1400 neliö­tä. Mul­le se riit­täi­si, mut­ta mie­hen mie­les­tä 1600 neliö­tä oli­si ihan mak­si­mi, että kan­nat­taa oma­ko­ti­ta­lo lait­taa pys­tyyn?” “Kyl­lä se on tosi pie­ni, mut­ta riip­puu mis­sä asut­te. Kau­pun­geis­sa­han jae­taan jopa 700 neliön tont­te­ja.” Lai­nauk­set Kaksplus.fi ‑kes­kus­te­lu­pals­tal­ta (2013) Mei­dän ton­tin koko on Lue lisää…

JOTAIN EDES­SÄ, JOTAIN TAKA­NA, JOTAIN VAL­MII­NA — ELI MIS­SÄ MEN­NÄÄN NYT

Se oli­si sit­ten seit­se­män kuu­kaut­ta aikaa dead­li­neen. Asun­to­mes­su­koh­tei­den tulee olla val­mii­na vii­meis­tään 15.5.2020 ja piho­jen osal­ta val­mis­ta pitää olla kuu­kau­den kulut­tua täs­tä. Suu­rin osa koh­teis­ta on alka­nut vii­meis­tään nyt raken­tu­maan ja sen kyl­lä huo­maa. Jos aiem­min alue tun­tui ava­ral­ta, tun­tuu se nyt ahtaal­ta. Kadut on kaven­tu­neet rekois­ta, nos­tu­reis­ta, tava­ra­las­teis­ta, työ­mie­his­tä Lue lisää…

KOKO PER­HEEN PRO­JEK­TI

Mil­loin on paras aika aloit­taa talon­ra­ken­nus­pro­jek­ti? Sil­loin kun lap­set on jo vähän isom­pia, eivät vaa­di jat­ku­vaa val­von­taa, uni­kou­lut ja vaip­pa­ral­lit on taka­na päin, ehkä kou­lu jo aloi­tet­tu? Vai sil­loin kun lap­set on pie­niä ja elä­mä on muu­ten­kin hyvin täyt­tä potens­siin sata? Mei­dän mie­les­tä näkö­jään jäl­kim­mäi­nen on parem­pi. Todel­li­suu­des­sa tus­kin mitään Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa