MIKÄS KII­RE TÄS­SÄ ON? — ERÄÄN ASUN­TO­MES­SU­HANK­KEEN KES­TO

Oma­ko­ti­ta­lon raken­taa kes­ki­mää­rin vuo­des­sa, las­ken­ta­ta­vas­ta riip­puen. Jos aja­tel­laan koko pro­ses­sia talon suun­nit­te­lus­ta sii­hen, että myös piha on raken­net­tu, ei vuo­si­kaan toden­nä­köi­ses­ti rii­tä. Paik­ka­kun­nas­ta riip­puen myös lupa­vai­he vie aikaa, pahim­mil­laan jopa puo­li vuot­ta. Meil­lä ei ole aiem­paa koke­mus­ta raken­ta­mi­ses­ta, eikä näin ollen ver­tai­lu­koh­taa taval­li­seen raken­ta­mi­seen. En osaa aja­tel­la var­si­nais­ta raken­ta­mis­ta oma­na Lue lisää…

KÄY­TIIN TELK­KA­RIS­SA!

Asun­to­mes­su­jen ensim­mäi­ses­sä media­päi­väs­sä 29.10.2019 oli muka­na myös MTV Uuti­set. Tuusu­lan por­mes­ta­rin Arto Lind­ber­gin haas­tat­te­lu teh­tiin mis­sä­pä muu­al­la, kuin Duplion kat­to­te­ras­sil­la. Videos­sa 5:00 minuu­tin koh­dal­la pääs­tiin itse­kin ker­to­maan näke­myk­siäm­me asun­to­mes­su­ra­ken­ta­mi­ses­ta sekä pro­jek­tim­me kuu­lu­mi­sia. Kat­so uuti­set alla ole­vaa kuvaa klik­kaa­mal­la.

PÄI­VÄ PAR­KET­TI­PA­RA­TII­SIS­SA

Loka­kuus­sa kävim­me ensim­mäis­tä ker­taa iki­nä Loi­maal­la — ja hyväs­tä syys­tä. Olim­me saa­neet kut­sun Tim­berwi­sen teh­taal­le tutus­tu­maan lank­ku­par­ke­tin val­mis­tuk­seen. Heti läh­ties­sä huo­ma­sim­me, ettei meil­lä ollut Loi­maan sijain­nis­ta kovin­kaan tark­kaa käsi­tys­tä. Minä olin läh­dös­sä koh­ti Han­koa ja Sami Saloa. Mat­ka suun­tau­tui län­nen sijas­ta enem­män poh­joi­seen. Navi­gaat­to­rin ohjeil­la löy­sim­me kui­ten­kin hel­pos­ti peril­le. Tim­berwi­se Lue lisää…

ONKO PIHAN PAK­KO OLLA SUU­RI?

“Me siis saa­tiin arvon­nas­sa tont­ti ja koko on vain 1400 neliö­tä. Mul­le se riit­täi­si, mut­ta mie­hen mie­les­tä 1600 neliö­tä oli­si ihan mak­si­mi, että kan­nat­taa oma­ko­ti­ta­lo lait­taa pys­tyyn?” “Kyl­lä se on tosi pie­ni, mut­ta riip­puu mis­sä asut­te. Kau­pun­geis­sa­han jae­taan jopa 700 neliön tont­te­ja.” Lai­nauk­set Kaksplus.fi ‑kes­kus­te­lu­pals­tal­ta (2013) Mei­dän ton­tin koko on Lue lisää…

JOTAIN EDES­SÄ, JOTAIN TAKA­NA, JOTAIN VAL­MII­NA — ELI MIS­SÄ MEN­NÄÄN NYT

Se oli­si sit­ten seit­se­män kuu­kaut­ta aikaa dead­li­neen. Asun­to­mes­su­koh­tei­den tulee olla val­mii­na vii­meis­tään 15.5.2020 ja piho­jen osal­ta val­mis­ta pitää olla kuu­kau­den kulut­tua täs­tä. Suu­rin osa koh­teis­ta on alka­nut vii­meis­tään nyt raken­tu­maan ja sen kyl­lä huo­maa. Jos aiem­min alue tun­tui ava­ral­ta, tun­tuu se nyt ahtaal­ta. Kadut on kaven­tu­neet rekois­ta, nos­tu­reis­ta, tava­ra­las­teis­ta, työ­mie­his­tä Lue lisää…

KOKO PER­HEEN PRO­JEK­TI

Mil­loin on paras aika aloit­taa talon­ra­ken­nus­pro­jek­ti? Sil­loin kun lap­set on jo vähän isom­pia, eivät vaa­di jat­ku­vaa val­von­taa, uni­kou­lut ja vaip­pa­ral­lit on taka­na päin, ehkä kou­lu jo aloi­tet­tu? Vai sil­loin kun lap­set on pie­niä ja elä­mä on muu­ten­kin hyvin täyt­tä potens­siin sata? Mei­dän mie­les­tä näkö­jään jäl­kim­mäi­nen on parem­pi. Todel­li­suu­des­sa tus­kin mitään Lue lisää…

HYVÄN ASU­MI­SEN IDEOI­DEN HAUS­SA

Jos­sain vai­hees­sa oli tosi tren­di­käs­tä olla kat­so­mat­ta telk­ka­ria. Sit­ten tuli net­­ti-TV kuten YLE Aree­na ja nyt­hän lähes jokai­nen käyt­tää jota­kin suo­ra­tois­to­pal­ve­lua, vaik­kei var­si­nais­ta telk­ka­ria kat­soi­si­kaan. Mei­dän TV:n kat­se­lu ajoit­tuu sii­hen het­keen, kun iltai­sin ollaan saa­tu tytöt nuk­ku­maan ja on vih­doin het­ki aikaa olla teke­mät­tä mitään. Sisustus‑, remon­­toin­­ti- ja raken­ta­mis­oh­jel­mia voi Lue lisää…

HAR­JAS­SA ON!

Har­jan­nos­ta­jai­set on talon­ra­ken­nuk­sen perin­tee­seen kuu­lu­va juh­la­ti­lai­suus, joka perin­tei­ses­ti pide­tään raken­nuk­sen vesi­kat­to­töi­den val­mis­tut­tua, kun raken­nus on saa­tu suo­ja­tuk­si sateel­ta. Har­jan­nos­ta­jai­set jär­jes­tää tilaa­ja, joka kut­suu tilai­suu­teen kaik­ki hank­kee­seen osal­lis­tu­neet, muun muas­sa raken­nus­työ­väen ja suun­nit­te­li­jat. Ennen van­haan katon nos­ta­mi­seen tar­vit­tiin useam­pi hen­ki­lö, joten työ kor­vat­tiin heil­le jär­jes­tä­mäl­lä juh­lat. Suo­mes­sa her­ne­keit­to on perin­tei­nen har­jan­nos­ta­jai­sis­sa Lue lisää…

RAK­SA­MOT­TO #1 — ONGEL­MAT ON TEH­TY RAT­KAIS­TA­VAK­SI

Ton­til­la on tou­hut­tu pian kol­me kuu­kaut­ta. Ja miten se sit­ten näkyy mei­dän elä­mäs­sä: Rahan­me­no ei tun­nu enää mil­tään. Eipä. Lap­set huu­taa joka ker­ta kun istu­taan autoon: ”Ei kai taaaaas ton­til­le!?” Kukaan ei koh­ta enää työ­pai­kal­la istu vie­reen lou­nas­pöy­däs­sä, kos­ka rak­sa­ju­tut. Teke­mi­sen tai ajat­te­le­mi­sen puu­tet­ta ei ole iki­nä. Vai oli­ko sel­lais­ta Lue lisää…

LUOK­KA­RET­KI LAM­MIL­LE

Tähän kevää­seen saak­ka mei­dän ainoa kos­ke­tus beto­ni­teh­taan arkeen on tul­lut Pirun­pel­to TV-sar­­jan kaut­ta. En tie­dä miten yli­pää­tään ajau­dut­tiin kat­so­maan Netflixis­tä kaik­ki nel­jä kaut­ta tätä 10 vuot­ta sit­ten alka­nut­ta sar­jaa, mut­ta hupin­sa kul­la­kin! Kaik­kien yllä­tyk­sek­si todel­li­suus on jotain ihan muu­ta kuin Tyr­jän Beto­nil­la.. Tou­ko­kuun alus­sa läh­dim­me kyläi­le­mään vuo­den 2020 asun­to­mes­su­jen pää­näyt­teil­lea­set­ta­jam­me Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa