HYVÄN ASU­MI­SEN IDEOI­DEN HAUS­SA

Jos­sain vai­hees­sa oli tosi tren­di­käs­tä olla kat­so­mat­ta telk­ka­ria. Sit­ten tuli net­­ti-TV kuten YLE Aree­na ja nyt­hän lähes jokai­nen käyt­tää jota­kin suo­ra­tois­to­pal­ve­lua, vaik­kei var­si­nais­ta telk­ka­ria kat­soi­si­kaan. Mei­dän TV:n kat­se­lu ajoit­tuu sii­hen het­keen, kun iltai­sin ollaan saa­tu tytöt nuk­ku­maan ja on vih­doin het­ki aikaa olla teke­mät­tä mitään. Sisustus‑, remon­­toin­­ti- ja raken­ta­mis­oh­jel­mia voi Lue lisää…

HAR­JAS­SA ON!

Har­jan­nos­ta­jai­set on talon­ra­ken­nuk­sen perin­tee­seen kuu­lu­va juh­la­ti­lai­suus, joka perin­tei­ses­ti pide­tään raken­nuk­sen vesi­kat­to­töi­den val­mis­tut­tua, kun raken­nus on saa­tu suo­ja­tuk­si sateel­ta. Har­jan­nos­ta­jai­set jär­jes­tää tilaa­ja, joka kut­suu tilai­suu­teen kaik­ki hank­kee­seen osal­lis­tu­neet, muun muas­sa raken­nus­työ­väen ja suun­nit­te­li­jat. Ennen van­haan katon nos­ta­mi­seen tar­vit­tiin useam­pi hen­ki­lö, joten työ kor­vat­tiin heil­le jär­jes­tä­mäl­lä juh­lat. Suo­mes­sa her­ne­keit­to on perin­tei­nen har­jan­nos­ta­jai­sis­sa Lue lisää…

RAK­SA­MOT­TO #1 — ONGEL­MAT ON TEH­TY RAT­KAIS­TA­VAK­SI

Ton­til­la on tou­hut­tu pian kol­me kuu­kaut­ta. Ja miten se sit­ten näkyy mei­dän elä­mäs­sä: Rahan­me­no ei tun­nu enää mil­tään. Eipä. Lap­set huu­taa joka ker­ta kun istu­taan autoon: ”Ei kai taaaaas ton­til­le!?” Kukaan ei koh­ta enää työ­pai­kal­la istu vie­reen lou­nas­pöy­däs­sä, kos­ka rak­sa­ju­tut. Teke­mi­sen tai ajat­te­le­mi­sen puu­tet­ta ei ole iki­nä. Vai oli­ko sel­lais­ta Lue lisää…

LUOK­KA­RET­KI LAM­MIL­LE

Tähän kevää­seen saak­ka mei­dän ainoa kos­ke­tus beto­ni­teh­taan arkeen on tul­lut Pirun­pel­to TV-sar­­jan kaut­ta. En tie­dä miten yli­pää­tään ajau­dut­tiin kat­so­maan Netflixis­tä kaik­ki nel­jä kaut­ta tätä 10 vuot­ta sit­ten alka­nut­ta sar­jaa, mut­ta hupin­sa kul­la­kin! Kaik­kien yllä­tyk­sek­si todel­li­suus on jotain ihan muu­ta kuin Tyr­jän Beto­nil­la.. Tou­ko­kuun alus­sa läh­dim­me kyläi­le­mään vuo­den 2020 asun­to­mes­su­jen pää­näyt­teil­lea­set­ta­jam­me Lue lisää…

KUU­KAUSI KUVI­NA

Maa­il­maa muut­tuu – ja niin muut­tuu mei­dän tont­ti­kin. Kat­so­kaa vaik­ka! Alla kuvat vii­mei­sel­tä kuu­kau­del­ta, aikaa ekan ja vikan kuvan välis­sä päi­väl­leen tasan kuu­kausi. Aika hyvä tah­ti, eikö?!

10 AJA­TUS­TA RAKEN­TA­MI­SES­TA part 2

“Eik­se talon raken­ta­mi­nen oo tosi stres­saa­vaa ja sen lisäks sai­raan kal­lis­ta?” No mä en tie­dä vie­lä, mut­ta voin ker­toa sit­ten puo­len­tois­ta vuo­den pääs­tä. Tähän men­nes­sä stres­si on ollut posi­tii­vis­ta ja drai­ve­ri, joka on vauh­dit­ta­nut mei­dän pro­jek­tin ete­ne­mis­tä. Asu­mi­nen taas yli­pää­tään on tosi kal­lis­ta näil­lä levey­sas­teil­la, oman talon raken­ta­mi­nen ei sinän­sä Lue lisää…

10 AJA­TUS­TA RAKEN­TA­MI­SES­TA part 1

”Itse kun raken­taa, niin saa just sel­lai­sen kuin halu­aa.” Pait­si että ei saa. Itse kun raken­taa, niin saa sel­lai­sen A) min­kä kaa­va sal­lii ja B) mihin rahat riit­tää. Meil­lä oli mon­ta hyvää syy­tä läh­teä tähän pro­jek­tiin, mut­ta tuo pos­tauk­sen eka lause ei ollut mie­les­sä, kun pun­nit­tiin plus­sia ja mii­nuk­sia. Ja Lue lisää…

ETE­NEE, ETE­NEE — VAI ETE­NEE­KÖ?

En oikein tie­dä mitä lupa­pro­ses­sis­ta pitäi­si aja­tel­la. Meil­le tämä on näyt­täy­ty­nyt mit­te­löl­tä jos­sa kaik­ki osal­li­set on eri puo­lil­la. Niin­hän se ei var­mas­ti ole, mut­ta sil­tä se on tun­tu­nut. Tie­sin pro­ses­sis­ta etu­kä­teen hyvin vähän, mut­ta jos­tain olin saa­nut sen käsi­tyk­sen, että tämä on se pit­kää pin­naa vaa­ti­va vai­he. Ja juu­ri näin Lue lisää…

VII­ME VUO­DEN HUI­PUT

Sin­ne meni, vuo­si 2018! Ensim­mäi­nen täy­si vuo­si raken­nus­pro­jek­tia taka­na. Mitään näky­vää ton­til­la ei vie­lä ole, mut­ta suun­nit­te­luun, sää­töön, neu­vot­te­lui­hin, sopi­muk­siin ja valin­toi­hin on kulu­tet­tu aikaa sato­ja tun­te­ja. Vuo­teen on mah­tu­nut pal­jon muu­ta­kin kuin talon päh­ki­mis­tä. Kuten se, että meil­lä ei ole enää vau­vaa talos­sa, nyt kun pie­nin­kin on käve­le­vä ja Lue lisää…

KODIN SYDÄN

Mei­dän tule­van kodin suun­nit­te­lua on alus­ta asti ohjan­nut kak­si pää­e­le­ment­tiä – talon visu­aa­lis­ta muo­toa tupla­har­ja­kat­to ja sisä­ti­lo­ja lei­ju­vat por­taat. Tai­taa olla jopa niin, että ensin oli idea por­tais­ta ja sen jäl­keen tuli vas­ta talo. Kir­joi­tin ark­ki­teh­deil­le ensim­mäi­siä toi­vei­tam­me syk­syl­lä 2017: Haluai­sim­me mie­lel­läm­me suo­rat por­taat. Voi­si­ko por­taat olla naa­pu­rin kans­sa yhteis­tä Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa