LUPA­KU­VAT SISÄL­LÄ!

Hei­nä­kuun alus­sa kun nimet oli sekä Lam­min että asun­to­mes­suor­ga­ni­saa­tion pape­reis­sa, oli mei­dän omal­la hoi­det­ta­vien asioi­den lis­tal­la seu­raa­va­na maa­pe­rä­tut­ki­muk­sen tilaa­mi­nen. Ei var­maan yllä­tä ketään, että aika­tau­lu meni heti uusik­si. Luu­lin että kesä on säi­den vuok­si raken­ta­mi­sen kul­­ta-aikaa, mut­ta todel­li­suu­des­sa KAIK­KI oli lomal­la ja kiin­ni koko hei­nä­kuun. Emme saa­neet tilat­tua ete­ne­mi­seen vaa­dit­ta­via Lue lisää…

KÄY­TIIN TOSA PORIS

Asun­to­mes­sut pidet­tiin tänä vuon­na Porin Kar­ja­ran­nas­sa. Tuusu­lan asun­to­mes­su­toi­mis­to jär­jes­ti Tuusu­lan raken­ta­ja­per­heil­le yhteis­mat­kan Poriin mes­su­jen ava­jais­vii­kon­lop­pu­na. Ja oli­han hie­nos­ti jär­jes­tet­ty ret­ki – kul­je­tuk­set Poriin ja takai­sin, eväät, liput, ruu­at, kah­vit, ihan kaik­ki oli hoi­det­tu, itse ei tar­vin­nut kuin huo­leh­tia sii­tä että on muka­na bus­sis­sa. Pai­kan pääl­lä kuu­lim­me ensin Porin asun­to­mes­su­jen pro­jek­ti­pääl­li­kön Lue lisää…

LAM­MI IT IS!

Jos tot­ta puhu­taan, niin ei käy­nyt iki­nä mie­les­sä­kään, että me teh­täis kivi­ta­lo. Oman talon raken­ta­mi­nen, tai raken­nut­ta­mi­nen, yli­pää­tään ei ollut ollut meil­le mikään haa­ve. Ja että kivi­ta­lo – ei sen­tään. Ekat pala­ve­rit Lam­mil­la oli fii­lis­te­lyä ja kuu­los­te­lua sii­nä mis­sä muut­kin talo­toi­mit­ta­ja­ta­paa­mi­set. Lam­mi hoi­ti yhtey­den­pi­toa huip­pu­hy­vin. He oli­vat aktii­vi­sia mei­dän puo­leem­me Lue lisää…

TAKA­PAK­KIA JA UUTEEN NOUSUUN

Onko­han mil­lään muul­la kuin raken­nusa­lal­la näin vaih­te­le­via tapo­ja koh­del­la asia­kas­ta?! Mä olen aivan var­ma, että me ollaan saa­tu kokea kaik­ki mah­dol­li­set ääri­päät. Oltiin oltu huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä yhtey­des­sä 22 talo­toi­mit­ta­jaan, tavat­tu kas­vo­tus­ten 6, par­haim­mil­laan saa­tu paras­ta pal­ve­lua kos­kaan ja huo­noim­mil­laan ei edes vas­taus­ta yhtey­den­ot­toon. Oikeas­taan huo­noin­ta pal­ve­lua ei edes ole Lue lisää…

RAKEN­TA­JAIL­TA

Näin maa­nan­tai­na Face­boo­kis­sa Tuusu­­la-ryh­­mäs­­sä päi­vi­tyk­sen, jos­sa toi­vo­tet­tiin Tuusu­lan asun­to­mes­su­jen pro­jek­ti­pääl­li­köl­le Kir­si Joen­suul­le onnea uusiin haas­tei­siin. Kuin­ka tyl­sää! Huo­ma­sin vie­lä nuk­ku­maan men­nes­sä­kin miet­ti­vä­ni asi­aa. Jos­tain syys­tä asia har­mit­ti suh­teet­to­man pal­jon. Kir­si oli neu­vo­nut ja aut­ta­nut mei­tä jo sil­loin kun meil­lä ei ollut mitään hajua mis­tään, ainoas­taan yksi pie­ni Pin­­te­­rest-idea­­ku­­va. Ja nyt Lue lisää…

TALO­TOI­MIT­TA­JIEN KIL­PAI­LU­TUS

Heti tont­ti­pää­tös­ten var­mis­tut­tua aloi­tim­me talo­teh­tai­den kil­pai­lu­tuk­sen. Tämän­hän oli­si voi­nut aloit­taa aiem­min­kin, kos­ka luon­nok­set oli jo ole­mas­sa. Me halusim­me kui­ten­kin odot­taa, että tont­ti ihan var­mas­ti on mei­dän. Täs­sä vai­hees­sa men­tiin aika lail­la fii­lik­sen perus­teel­la, tar­jouk­sia pyy­det­tiin sel­lai­sil­ta talo­teh­tail­ta, joi­den edus­ta­jis­ta oli jää­nyt hyvä maku rak­sa­mes­suil­ta ja jois­ta oltiin kuul­tu tai luet­tu Lue lisää…

TONT­TI­HA­KU ETE­NEE

Tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä Suo­men asun­to­mes­su­jen verk­ko­si­vuil­la jul­kais­tiin tie­do­te otsi­kol­la Tuusu­lan asun­to­mes­sua­lu­een pien­ton­teil­le tasok­kai­ta hake­muk­sia. Tie­dot­teen mukaan mää­rä­ai­kaan men­nes­sä oli säh­köi­ses­ti jätet­ty 17 kor­kea­laa­tuis­ta hake­mus­ta. Hel­mi­kuun alus­sa alkoi jat­ko­ha­ku vapai­den tont­tien osal­ta. Mei­dän ykkös­tont­ti­toi­ve ei ollut täl­lä lis­tal­la, mut­ta vara­ton­tit löy­tyi siel­tä. Täs­sä riit­ti­kin spe­ku­loi­ta­vaa. Tar­koit­taa­ko tämä että me saa­daan tont­ti? Vai Lue lisää…

HAKE­MUS JÄTET­TY

Tont­ti­ha­ke­mus luon­nos­ku­vi­neen on nyt lai­tet­tu eteen­päin. Nyt vaan sor­met ris­tiin. Net­ti­si­vu­jen mukaan asun­to­mes­su­toi­mi­kun­ta suo­rit­taa valin­nat maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä. Sai­ka hoi­ti oman osuu­ten­sa parem­min kuin oli­si voi­nut toi­voa. He piir­si­vät meil­le tont­ti­ha­kua var­ten A3-kokoi­­set plans­sit, jot­ka sisäl­si­vät poh­ja­piir­rok­set, jul­ki­si­vu­ku­vat, ase­ma­piir­rok­sen, poik­ki­leik­kaus­ku­vat, näky­mä­ku­via eri ilman­suun­nis­ta sekä kaa­vio­ku­vat osoit­ta­maan talon ark­ki­teh­to­nis­ta ide­aa. Tämän Lue lisää…

SUUN­NIT­TE­LU­PRO­SES­SI

Suun­nit­te­lu ete­ni mei­dän näkö­kul­mas­ta hyvin­kin jou­he­vas­ti. Suu­rim­mat poh­din­nat suun­nit­te­lun alus­sa kos­ki­vat kel­la­ria, joka lopul­ta todet­tiin tur­han han­ka­lak­si toteut­taa valit­se­mal­lam­me ton­til­la. Ton­til­la oltiin jo teh­ty räjäy­­tys- ja tasoi­tus­työ­tä, ja vaik­ka todel­li­nen maa­pe­rä sel­vi­ää­kin vas­ta myö­hem­min maa­pe­rä­tut­ki­muk­sen myö­tä, olim­me yhtä miel­tä sii­tä, ettei kel­la­rin kai­va­mi­nen tasa­maa­han ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. Alus­sa haa­vei­lim­me että auto­pai­kat Lue lisää…

UNEL­MA­KO­TI JA KUKA SEN SUUN­NIT­TE­LI­SI?

Lähe­tim­me tar­jous­pyyn­nön vii­del­le ark­ki­teh­dil­le. Näis­tä yksi oli suku­lai­sen suo­si­tus, yksi täl­lä alu­eel­la tun­net­tu ark­ki­teh­ti ja kol­me muu­ta sel­lai­sia, joi­den refe­rens­si­koh­teet vakuut­ti­vat ja oli­vat mei­dän tyy­liä. Tar­jous­pyyn­nös­sä olin kuvan­nut tar­peem­me ja toi­veem­me pää­piir­teit­täin. Yksi vas­ta­si ettei pys­ty sitou­tu­maan näin pit­kään pro­jek­tiin ja yksi ei vas­tan­nut mitään. Saim­me lopul­ta kol­me tar­jous­ta. Kaik­ki Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa