UNEL­MA­KO­TI JA KUKA SEN SUUN­NIT­TE­LI­SI?

Lähe­tim­me tar­jous­pyyn­nön vii­del­le ark­ki­teh­dil­le. Näis­tä yksi oli suku­lai­sen suo­si­tus, yksi täl­lä alu­eel­la tun­net­tu ark­ki­teh­ti ja kol­me muu­ta sel­lai­sia, joi­den refe­rens­si­koh­teet vakuut­ti­vat ja oli­vat mei­dän tyy­liä. Tar­jous­pyyn­nös­sä olin kuvan­nut tar­peem­me ja toi­veem­me pää­piir­teit­täin. Yksi vas­ta­si ettei pys­ty sitou­tu­maan näin pit­kään pro­jek­tiin ja yksi ei vas­tan­nut mitään. Saim­me lopul­ta kol­me tar­jous­ta. Kaik­ki Lue lisää…

ALE­TAAN­KO ASUN­TO­MES­SU­RA­KEN­TA­JIK­SI!

Asun­to­mes­su­jen tont­tia hae­taan luon­nos­piir­rok­sil­la. Sään­tö­jen mukaan talon suun­nit­te­li­jan tulee olla kou­lu­tuk­sel­taan joko ark­ki­teh­ti tai raken­nusark­ki­teh­ti. Hake­muk­seen tulee liit­tää raken­nuk­sen pohja‑, leik­­kaus- ja jul­ki­si­vu­piir­rok­set, alus­ta­va ton­­tin­­käyt­­tö- ja piha­suun­ni­tel­ma sekä mah­dol­li­set 3D-havain­­ne­­ku­­vat. Mut­ta kuka ne tekee? Pal­jon se mak­saa? Mil­lai­nen talo me halu­taan? Mis­tä me yli­pää­tään tykä­tään? Mitä mate­ri­aa­lia? Yksi vai kak­si Lue lisää…

TONT­TI­KIER­ROS

Läh­din mukaan tont­ti­kier­rok­sel­le sen enem­pää val­mis­tau­tu­mat­ta. En ollut seu­ran­nut tie­do­tus­ta Tuusu­lan asun­to­mes­suis­ta juu­ri­kaan, en tien­nyt ton­teis­ta etu­kä­teen hin­to­ja, koko­ja tai mitään tar­kem­paa. Olim­me aja­neet Ryk­men­tin­puis­ton ohi kym­me­niä ker­to­ja, tie­sin siis mis­sä tule­va mes­sua­lue sijait­si, mut­ta en mitään muu­ta. Ja tääl­lä me nyt oltiin! Tont­ti­kier­ros itses­sään ei herät­tä­nyt mitään uusia aja­tuk­sia. Lue lisää…

ENSIM­MÄI­NEN AJA­TUS

Muis­tan­ko edes enää mis­tä kaik­ki alkoi.? Me oltiin viih­dyt­ty Laut­ta­saa­res­sa oikein hyvin. Siel­lä ei kai voi­si edes olla viih­ty­mät­tä. Muis­tan kun käy­tiin kat­so­mas­sa ekaa yhteis­tä kotia, ja vuo­kra­nan­ta­ja sanoi: ”kun on ker­ran asu­nut Laut­ta­saa­res­sa, halu­aa sin­ne aina takai­sin”. Tot­ta! Kun ensim­mäi­nen tyt­töm­me täyt­ti vuo­den ja alkoi olla hoi­­toon­­jät­­tö-iäs­­sä, ajoim­me kol­me Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa