KUU­KAUSI KUVI­NA

Maa­il­maa muut­tuu – ja niin muut­tuu mei­dän tont­ti­kin. Kat­so­kaa vaik­ka! Alla kuvat vii­mei­sel­tä kuu­kau­del­ta, aikaa ekan ja vikan kuvan välis­sä päi­väl­leen tasan kuu­kausi. Aika hyvä tah­ti, eikö?!

10 AJA­TUS­TA RAKEN­TA­MI­SES­TA part 2

“Eik­se talon raken­ta­mi­nen oo tosi stres­saa­vaa ja sen lisäks sai­raan kal­lis­ta?” No mä en tie­dä vie­lä, mut­ta voin ker­toa sit­ten puo­len­tois­ta vuo­den pääs­tä. Tähän men­nes­sä stres­si on ollut posi­tii­vis­ta ja drai­ve­ri, joka on vauh­dit­ta­nut mei­dän pro­jek­tin ete­ne­mis­tä. Asu­mi­nen taas yli­pää­tään Lue lisää…

ETE­NEE, ETE­NEE — VAI ETE­NEE­KÖ?

En oikein tie­dä mitä lupa­pro­ses­sis­ta pitäi­si aja­tel­la. Meil­le tämä on näyt­täy­ty­nyt mit­te­löl­tä jos­sa kaik­ki osal­li­set on eri puo­lil­la. Niin­hän se ei var­mas­ti ole, mut­ta sil­tä se on tun­tu­nut. Tie­sin pro­ses­sis­ta etu­kä­teen hyvin vähän, mut­ta jos­tain olin saa­nut sen käsi­tyk­sen, että Lue lisää…

VII­ME VUO­DEN HUI­PUT

Sin­ne meni, vuo­si 2018! Ensim­mäi­nen täy­si vuo­si raken­nus­pro­jek­tia taka­na. Mitään näky­vää ton­til­la ei vie­lä ole, mut­ta suun­nit­te­luun, sää­töön, neu­vot­te­lui­hin, sopi­muk­siin ja valin­toi­hin on kulu­tet­tu aikaa sato­ja tun­te­ja. Vuo­teen on mah­tu­nut pal­jon muu­ta­kin kuin talon päh­ki­mis­tä. Kuten se, että meil­lä ei Lue lisää…

KODIN SYDÄN

Mei­dän tule­van kodin suun­nit­te­lua on alus­ta asti ohjan­nut kak­si pää­e­le­ment­tiä – talon visu­aa­lis­ta muo­toa tupla­har­ja­kat­to ja sisä­ti­lo­ja lei­ju­vat por­taat. Tai­taa olla jopa niin, että ensin oli idea por­tais­ta ja sen jäl­keen tuli vas­ta talo. Kir­joi­tin ark­ki­teh­deil­le ensim­mäi­siä toi­vei­tam­me syk­syl­lä 2017: Lue lisää…

HAA­VEE­NA SOPI­VAN LÄM­MIN KOTI

Mei­dän nykyi­ses­sä ker­ros­ta­lo­ko­dis­sa on aina aivan vää­rä läm­pö­ti­la. Kun me muu­tet­tiin tähän vas­ta­val­mis­tu­nee­seen taloon pari vuot­ta sit­ten uuden vuo­den aat­to­na, huo­ma­sim­me heti ensim­mäi­se­nä ilta­na huo­neis­ton ole­van jää­tä­vän kyl­mä. Onnek­si oli glö­gi­kausi vie­lä käyn­nis­sä.. Tääl­lä on kah­den vuo­den aika­na käy­nyt jos Lue lisää…

LUPA­KU­VAT SISÄL­LÄ!

Hei­nä­kuun alus­sa kun nimet oli sekä Lam­min että asun­to­mes­suor­ga­ni­saa­tion pape­reis­sa, oli mei­dän omal­la hoi­det­ta­vien asioi­den lis­tal­la seu­raa­va­na maa­pe­rä­tut­ki­muk­sen tilaa­mi­nen. Ei var­maan yllä­tä ketään, että aika­tau­lu meni heti uusik­si. Luu­lin että kesä on säi­den vuok­si raken­ta­mi­sen kul­­ta-aikaa, mut­ta todel­li­suu­des­sa KAIK­KI oli Lue lisää…

KÄY­TIIN TOSA PORIS

Asun­to­mes­sut pidet­tiin tänä vuon­na Porin Kar­ja­ran­nas­sa. Tuusu­lan asun­to­mes­su­toi­mis­to jär­jes­ti Tuusu­lan raken­ta­ja­per­heil­le yhteis­mat­kan Poriin mes­su­jen ava­jais­vii­kon­lop­pu­na. Ja oli­han hie­nos­ti jär­jes­tet­ty ret­ki – kul­je­tuk­set Poriin ja takai­sin, eväät, liput, ruu­at, kah­vit, ihan kaik­ki oli hoi­det­tu, itse ei tar­vin­nut kuin huo­leh­tia sii­tä että Lue lisää…

LAM­MI IT IS!

Jos tot­ta puhu­taan, niin ei käy­nyt iki­nä mie­les­sä­kään, että me teh­täis kivi­ta­lo. Oman talon raken­ta­mi­nen, tai raken­nut­ta­mi­nen, yli­pää­tään ei ollut ollut meil­le mikään haa­ve. Ja että kivi­ta­lo – ei sen­tään. Ekat pala­ve­rit Lam­mil­la oli fii­lis­te­lyä ja kuu­los­te­lua sii­nä mis­sä muut­kin Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa