HAR­JAS­SA ON!

Har­jan­nos­ta­jai­set on talon­ra­ken­nuk­sen perin­tee­seen kuu­lu­va juh­la­ti­lai­suus, joka perin­tei­ses­ti pide­tään raken­nuk­sen vesi­kat­to­töi­den val­mis­tut­tua, kun raken­nus on saa­tu suo­ja­tuk­si sateel­ta. Har­jan­nos­ta­jai­set jär­jes­tää tilaa­ja, joka kut­suu tilai­suu­teen kaik­ki hank­kee­seen osal­lis­tu­neet, muun muas­sa raken­nus­työ­väen ja suun­nit­te­li­jat. Ennen van­haan katon nos­ta­mi­seen tar­vit­tiin useam­pi hen­ki­lö, joten Lue lisää…

LUOK­KA­RET­KI LAM­MIL­LE

Tähän kevää­seen saak­ka mei­dän ainoa kos­ke­tus beto­ni­teh­taan arkeen on tul­lut Pirun­pel­to TV-sar­­jan kaut­ta. En tie­dä miten yli­pää­tään ajau­dut­tiin kat­so­maan Netflixis­tä kaik­ki nel­jä kaut­ta tätä 10 vuot­ta sit­ten alka­nut­ta sar­jaa, mut­ta hupin­sa kul­la­kin! Kaik­kien yllä­tyk­sek­si todel­li­suus on jotain ihan muu­ta kuin Lue lisää…

KUU­KAUSI KUVI­NA

Maa­il­maa muut­tuu – ja niin muut­tuu mei­dän tont­ti­kin. Kat­so­kaa vaik­ka! Alla kuvat vii­mei­sel­tä kuu­kau­del­ta, aikaa ekan ja vikan kuvan välis­sä päi­väl­leen tasan kuu­kausi. Aika hyvä tah­ti, eikö?!

10 AJA­TUS­TA RAKEN­TA­MI­SES­TA part 2

“Eik­se talon raken­ta­mi­nen oo tosi stres­saa­vaa ja sen lisäks sai­raan kal­lis­ta?” No mä en tie­dä vie­lä, mut­ta voin ker­toa sit­ten puo­len­tois­ta vuo­den pääs­tä. Tähän men­nes­sä stres­si on ollut posi­tii­vis­ta ja drai­ve­ri, joka on vauh­dit­ta­nut mei­dän pro­jek­tin ete­ne­mis­tä. Asu­mi­nen taas yli­pää­tään Lue lisää…

ETE­NEE, ETE­NEE — VAI ETE­NEE­KÖ?

En oikein tie­dä mitä lupa­pro­ses­sis­ta pitäi­si aja­tel­la. Meil­le tämä on näyt­täy­ty­nyt mit­te­löl­tä jos­sa kaik­ki osal­li­set on eri puo­lil­la. Niin­hän se ei var­mas­ti ole, mut­ta sil­tä se on tun­tu­nut. Tie­sin pro­ses­sis­ta etu­kä­teen hyvin vähän, mut­ta jos­tain olin saa­nut sen käsi­tyk­sen, että Lue lisää…

VII­ME VUO­DEN HUI­PUT

Sin­ne meni, vuo­si 2018! Ensim­mäi­nen täy­si vuo­si raken­nus­pro­jek­tia taka­na. Mitään näky­vää ton­til­la ei vie­lä ole, mut­ta suun­nit­te­luun, sää­töön, neu­vot­te­lui­hin, sopi­muk­siin ja valin­toi­hin on kulu­tet­tu aikaa sato­ja tun­te­ja. Vuo­teen on mah­tu­nut pal­jon muu­ta­kin kuin talon päh­ki­mis­tä. Kuten se, että meil­lä ei Lue lisää…

KODIN SYDÄN

Mei­dän tule­van kodin suun­nit­te­lua on alus­ta asti ohjan­nut kak­si pää­e­le­ment­tiä – talon visu­aa­lis­ta muo­toa tupla­har­ja­kat­to ja sisä­ti­lo­ja lei­ju­vat por­taat. Tai­taa olla jopa niin, että ensin oli idea por­tais­ta ja sen jäl­keen tuli vas­ta talo. Kir­joi­tin ark­ki­teh­deil­le ensim­mäi­siä toi­vei­tam­me syk­syl­lä 2017: Lue lisää…

HAA­VEE­NA SOPI­VAN LÄM­MIN KOTI

Mei­dän nykyi­ses­sä ker­ros­ta­lo­ko­dis­sa on aina aivan vää­rä läm­pö­ti­la. Kun me muu­tet­tiin tähän vas­ta­val­mis­tu­nee­seen taloon pari vuot­ta sit­ten uuden vuo­den aat­to­na, huo­ma­sim­me heti ensim­mäi­se­nä ilta­na huo­neis­ton ole­van jää­tä­vän kyl­mä. Onnek­si oli glö­gi­kausi vie­lä käyn­nis­sä.. Tääl­lä on kah­den vuo­den aika­na käy­nyt jos Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa