TAKA­PAK­KIA JA UUTEEN NOUSUUN

Onko­han mil­lään muul­la kuin raken­nusa­lal­la näin vaih­te­le­via tapo­ja koh­del­la asia­kas­ta?! Mä olen aivan var­ma, että me ollaan saa­tu kokea kaik­ki mah­dol­li­set ääri­päät. Oltiin oltu huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä yhtey­des­sä 22 talo­toi­mit­ta­jaan, tavat­tu kas­vo­tus­ten 6, par­haim­mil­laan saa­tu paras­ta pal­ve­lua kos­kaan ja huo­noim­mil­laan Lue lisää…

RAKEN­TA­JAIL­TA

Näin maa­nan­tai­na Face­boo­kis­sa Tuusu­­la-ryh­­mäs­­sä päi­vi­tyk­sen, jos­sa toi­vo­tet­tiin Tuusu­lan asun­to­mes­su­jen pro­jek­ti­pääl­li­köl­le Kir­si Joen­suul­le onnea uusiin haas­tei­siin. Kuin­ka tyl­sää! Huo­ma­sin vie­lä nuk­ku­maan men­nes­sä­kin miet­ti­vä­ni asi­aa. Jos­tain syys­tä asia har­mit­ti suh­teet­to­man pal­jon. Kir­si oli neu­vo­nut ja aut­ta­nut mei­tä jo sil­loin kun meil­lä ei Lue lisää…

TALO­TOI­MIT­TA­JIEN KIL­PAI­LU­TUS

Heti tont­ti­pää­tös­ten var­mis­tut­tua aloi­tim­me talo­teh­tai­den kil­pai­lu­tuk­sen. Tämän­hän oli­si voi­nut aloit­taa aiem­min­kin, kos­ka luon­nok­set oli jo ole­mas­sa. Me halusim­me kui­ten­kin odot­taa, että tont­ti ihan var­mas­ti on mei­dän. Täs­sä vai­hees­sa men­tiin aika lail­la fii­lik­sen perus­teel­la, tar­jouk­sia pyy­det­tiin sel­lai­sil­ta talo­teh­tail­ta, joi­den edus­ta­jis­ta oli Lue lisää…

TONT­TI­HA­KU ETE­NEE

Tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä Suo­men asun­to­mes­su­jen verk­ko­si­vuil­la jul­kais­tiin tie­do­te otsi­kol­la Tuusu­lan asun­to­mes­sua­lu­een pien­ton­teil­le tasok­kai­ta hake­muk­sia. Tie­dot­teen mukaan mää­rä­ai­kaan men­nes­sä oli säh­köi­ses­ti jätet­ty 17 kor­kea­laa­tuis­ta hake­mus­ta. Hel­mi­kuun alus­sa alkoi jat­ko­ha­ku vapai­den tont­tien osal­ta. Mei­dän ykkös­tont­ti­toi­ve ei ollut täl­lä lis­tal­la, mut­ta vara­ton­tit löy­tyi siel­tä. Lue lisää…

HAKE­MUS JÄTET­TY

Tont­ti­ha­ke­mus luon­nos­ku­vi­neen on nyt lai­tet­tu eteen­päin. Nyt vaan sor­met ris­tiin. Net­ti­si­vu­jen mukaan asun­to­mes­su­toi­mi­kun­ta suo­rit­taa valin­nat maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä. Sai­ka hoi­ti oman osuu­ten­sa parem­min kuin oli­si voi­nut toi­voa. He piir­si­vät meil­le tont­ti­ha­kua var­ten A3-kokoi­­set plans­sit, jot­ka sisäl­si­vät poh­ja­piir­rok­set, jul­ki­si­vu­ku­vat, ase­ma­piir­rok­sen, poik­ki­leik­kaus­ku­vat, Lue lisää…

SUUN­NIT­TE­LU­PRO­SES­SI

Suun­nit­te­lu ete­ni mei­dän näkö­kul­mas­ta hyvin­kin jou­he­vas­ti. Suu­rim­mat poh­din­nat suun­nit­te­lun alus­sa kos­ki­vat kel­la­ria, joka lopul­ta todet­tiin tur­han han­ka­lak­si toteut­taa valit­se­mal­lam­me ton­til­la. Ton­til­la oltiin jo teh­ty räjäy­­tys- ja tasoi­tus­työ­tä, ja vaik­ka todel­li­nen maa­pe­rä sel­vi­ää­kin vas­ta myö­hem­min maa­pe­rä­tut­ki­muk­sen myö­tä, olim­me yhtä miel­tä sii­tä, Lue lisää…

UNEL­MA­KO­TI JA KUKA SEN SUUN­NIT­TE­LI­SI?

Lähe­tim­me tar­jous­pyyn­nön vii­del­le ark­ki­teh­dil­le. Näis­tä yksi oli suku­lai­sen suo­si­tus, yksi täl­lä alu­eel­la tun­net­tu ark­ki­teh­ti ja kol­me muu­ta sel­lai­sia, joi­den refe­rens­si­koh­teet vakuut­ti­vat ja oli­vat mei­dän tyy­liä. Tar­jous­pyyn­nös­sä olin kuvan­nut tar­peem­me ja toi­veem­me pää­piir­teit­täin. Yksi vas­ta­si ettei pys­ty sitou­tu­maan näin pit­kään pro­jek­tiin Lue lisää…

ALE­TAAN­KO ASUN­TO­MES­SU­RA­KEN­TA­JIK­SI!

Asun­to­mes­su­jen tont­tia hae­taan luon­nos­piir­rok­sil­la. Sään­tö­jen mukaan talon suun­nit­te­li­jan tulee olla kou­lu­tuk­sel­taan joko ark­ki­teh­ti tai raken­nusark­ki­teh­ti. Hake­muk­seen tulee liit­tää raken­nuk­sen pohja‑, leik­­kaus- ja jul­ki­si­vu­piir­rok­set, alus­ta­va ton­­tin­­käyt­­tö- ja piha­suun­ni­tel­ma sekä mah­dol­li­set 3D-havain­­ne­­ku­­vat. Mut­ta kuka ne tekee? Pal­jon se mak­saa? Mil­lai­nen talo me Lue lisää…

TONT­TI­KIER­ROS

Läh­din mukaan tont­ti­kier­rok­sel­le sen enem­pää val­mis­tau­tu­mat­ta. En ollut seu­ran­nut tie­do­tus­ta Tuusu­lan asun­to­mes­suis­ta juu­ri­kaan, en tien­nyt ton­teis­ta etu­kä­teen hin­to­ja, koko­ja tai mitään tar­kem­paa. Olim­me aja­neet Ryk­men­tin­puis­ton ohi kym­me­niä ker­to­ja, tie­sin siis mis­sä tule­va mes­sua­lue sijait­si, mut­ta en mitään muu­ta. Ja tääl­lä Lue lisää…

ENSIM­MÄI­NEN AJA­TUS

Muis­tan­ko edes enää mis­tä kaik­ki alkoi.? Me oltiin viih­dyt­ty Laut­ta­saa­res­sa oikein hyvin. Siel­lä ei kai voi­si edes olla viih­ty­mät­tä. Muis­tan kun käy­tiin kat­so­mas­sa ekaa yhteis­tä kotia, ja vuo­kra­nan­ta­ja sanoi: ”kun on ker­ran asu­nut Laut­ta­saa­res­sa, halu­aa sin­ne aina takai­sin”. Tot­ta! Kun Lue lisää…

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa