10 AJA­TUS­TA RAKEN­TA­MI­SES­TA part 1

”Itse kun raken­taa, niin saa just sel­lai­sen kuin halu­aa.”

Pait­si että ei saa. Itse kun raken­taa, niin saa sel­lai­sen A) min­kä kaa­va sal­lii ja B) mihin rahat riit­tää. Meil­lä oli mon­ta hyvää syy­tä läh­teä tähän pro­jek­tiin, mut­ta tuo pos­tauk­sen eka lause ei ollut mie­les­sä, kun pun­nit­tiin plus­sia ja mii­nuk­sia. Ja eihän me oikeas­ti mitään viral­lis­ta SWOT-ana­lyy­siä teh­ty, kaik­kea elä­mäs­sä ei voi suun­ni­tel­la pape­ril­la. Toki me käy­tiin kes­kus­te­lua ensin kes­ke­näm­me, ja sit­ten pan­kin kans­sa. Sen jäl­keen ollaan omil­la valin­noil­lam­me vah­vis­tet­tu sitä, että tämä on jär­ke­vää.

1. SUUN­NIT­TE­LU

Hyvä suun­nit­te­lu tuot­taa laa­tua. Mä olen kir­joit­ta­nut täs­tä jo aiem­min­kin, ja sanon sen taas: ilman mei­dän ark­ki­teh­te­jä me ei oltais täs­sä. Mei­dän pro­jek­tin ensim­mäi­nen askel oli ark­ki­teh­din hank­ki­mi­nen, ja on mel­kein satu­mais­ta, miten asiat sii­tä on eden­nyt. Meil­lä oli vah­va visio itsel­läm­me, mil­lai­sen talon haluam­me ja SAI­KA Desig­nin ark­ki­teh­dit suun­nit­te­li meil­le just sel­lai­sen.

Ulko­puo­lel­ta suun­nit­te­lua ohja­si eni­ten kaa­va ja raken­nusoi­keus. Tar­jol­la oli laa­ja skaa­la eri kokoi­sia ja eri hin­tai­sia tont­te­ja. Oma­ko­ti­ta­lo­jen kes­ki­ko­ko on las­ke­nut Suo­mes­sa vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ajan, emme­kä mekään haa­veil­leet monen sadan neliön talos­ta. Tai no, 50 neliö­tä oli­sin voi­nut ottaa lisää, mut­ta per­jan­tai­sii­vous­ta aja­tel­len näin on hyvä. Aja­tuk­sis­sa oli noin sadan neliön asun­not per puo­li, ja tämän perus­teel­la valit­tiin tont­ti.

Ark­ki­teh­dit aut­toi­vat meil­le ja talol­le sopi­van ton­tin valin­nas­sa, huo­mioi­vat bud­je­tin suun­ni­tel­les­saan kus­tan­nus­te­hok­kaat neliöt ja piir­si­vät meil­le poh­jan, jos­ta löy­tyy kaik­ki tar­vit­ta­va. Raken­nus on myös sijoi­tet­tu ton­til­le niin, että kat­to­lap­peet on opti­maa­li­seen suun­taan aurin­ko­pa­nee­lien tai ‑keräin­ten asen­nus­ta aja­tel­len.

Tämä talo on tuo­nut jo nyt niin pal­jon lisä­ar­voa mei­dän elä­mään, vaik­ka se on vas­ta kuva pape­ril­la.

Suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­tu kes­tä­vä raken­ta­mi­nen. Meil­le se tar­koit­taa ajat­to­muut­ta, kor­ke­aa laa­tua, viih­ty­vyyt­tä, toi­mi­vuut­ta ja eko­lo­gi­suut­ta. Kaa­van vaa­ti­mat auto­ka­tok­set on sijoi­tel­tu osak­si koko­nai­suut­ta, ja nii­hin pää­see aja­maan suo­raan kadul­ta. Auto­ka­tos­ten pääl­le sijoi­te­tut kat­to­te­ras­sit toi­mii lisä­ti­la­na (mei­dän puo­len kat­to­te­ras­si on noin 50 m²!) tar­jo­ten uusia mah­dol­li­suuk­sia ulko­ti­lan käyt­töön.

Ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lun lisäk­si me ollaan itse­kin teh­ty pal­jon oma­toi­mis­ta suun­nit­te­lua liit­tyen mm. säi­ly­tys­ti­loi­hin, keit­ti­öön ja sen toi­min­toi­hin, kyl­py­huo­nee­seen, sisus­tus­rat­kai­sui­hin, jul­ki­si­vu­ma­te­ri­aa­lei­hin, ener­gia­te­hok­kuu­teen ja läm­mi­ty­muo­toi­hin.

2. ASIAN­TUN­TE­VAT AMMAT­TI­LAI­SET

Yksi siis­teim­mis­tä jutuis­ta koko hom­mas­sa on se, kun pää­see teke­mään yhteis­työ­tä eri­lais­ten ammat­ti­lais­ten kans­sa. Vas­taa­va työn­joh­ta­ja on raken­nut­ta­jan tär­kein tuki, joka kan­nat­taa ottaa mukaan mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa. Sen lisäk­si että vas­taa­val­la työn­joh­ta­jal­la eli vas­taa­val­la mes­ta­ril­la on laki­sää­tei­siä teh­tä­viä, kuten vas­taa­va työn­joh­ta­ja on vas­tuus­sa sii­tä, että raken­nus­työ toteu­te­taan raken­ta­mis­ta kos­ke­vien sään­nös­ten ja mää­räys­ten mukai­ses­ti, me halusim­me löy­tää pro­jek­tiim­me samal­la sekä huip­puam­mat­ti­lai­sen että huip­pu­tyy­pin.

Par­haan mah­dol­li­sen vas­taa­van etsi­mi­nen alkoi Face­boo­kin Rak­sa­kimp­pa Uusi­maa ‑ryh­mäs­tä sekä Raken­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja­pal­ve­lus­ta Antu­ras­ta. Tämä tapah­tui yli vuo­si ennen raken­ta­mi­sen aloi­tus­ta, samoi­hin aikoi­hin kun lähe­tet­tiin ekat tar­jous­pyyn­nöt talo­teh­tail­le. Mä olin mää­ri­tel­lyt omat kri­tee­rit joi­den poh­jal­ta rank­ka­sin ne, joi­ta lähes­tyt­tiin. Aja­tus oli, että tapai­sim­me kas­vo­tus­ten poten­ti­aa­lis­ten ehdok­kai­den kans­sa, ennen kuin teem­me pää­tök­sen. Yhden tapaa­mi­sen, googlai­lu­kier­rok­sen ja kor­viin kan­tau­tu­nei­den suo­si­tus­ten perus­teel­la me oltiin var­mo­ja, että ollaan löy­det­ty etsi­mäm­me.

Pää­suun­nit­te­li­ja­na toi­mii toi­nen mei­dän talon ark­ki­teh­deis­tä, joten sano­mat­ta­kin sel­vää, että kaik­ki pää­suun­nit­te­luun liit­ty­vä on suju­nut timant­ti­ses­ti. Aloi­tus­ko­kous on vii­kon kulut­tua, jol­loin tava­taan pää­suun­nit­te­li­ja ekaa ker­taa live­nä. Hän kun tosi­aan asuu 513 kilo­met­rin pääs­sä tule­vas­ta talos­tam­me, on kaik­ki tähän asti­set pala­ve­rit hoi­det­tu Sky­pel­lä ja puhe­li­mel­la. Ei ole muu­ten etäi­syys hai­tan­nut tai hidas­ta­nut mitään, kii­tos nyky­tek­niik­ka ja kii­tos SAI­KA Design!

3. ORGA­NI­SOIN­TI

Me pää­dyt­tiin raken­nut­ta­maan talo osau­ra­koin­ti­na. Alku­vai­hees­sa, sil­loin kun vie­lä ymmär­sim­me raken­ta­mi­ses­ta hyvin vähän, me ole­tet­tiin ete­ne­väm­me talo­pa­ke­til­la. Eka kil­pai­lu­tus­kier­ros sel­ven­si aja­tuk­sia – me ei tul­tais iki­nä saa­maan suun­ni­tel­miem­me mukais­ta taloa, jos vali­taan yhteis­työ­kump­pa­nik­si talo­pa­ket­tiy­ri­tys. Mä itse olin hyvin ehdo­ton täs­sä: me poh­di­taan hom­ma uusik­si ja raken­ne­taan Sai­kan suun­nit­te­le­ma talo, tai sit­ten me ei raken­ne­ta ollen­kaan.

Lop­pu­jen lopuk­si pää­tös kivi­ta­lon raken­ta­mi­ses­ta oli help­po. Yhteis­työ Lam­mi Kivi­ta­lon kans­sa on suju­nut hyvin, ja ollaan saa­tu heil­tä tukea, apua ja suo­si­tuk­sia mui­den yhteis­työ­kump­pa­nien han­kin­taan. Meil­lä on lähei­siä suku­lai­sia, jot­ka on raken­nut­ta­nut Lam­mi Kivi­ta­lon, ja käyt­tä­neet samaa ura­koit­si­jaa, joka meil­lä­kin tulee ole­maan. On tosi tär­ke­ää, että ollaan saa­tu kysel­lä tyh­miä ja tär­kei­tä asioi­ta näil­tä todel­li­sil­ta koke­mus­asian­tun­ti­joil­ta.

Ylei­ses­ti talo­pa­ket­te­ja pide­tään kai vai­vat­to­mam­pa­na tapa­na raken­taa kuin osa-ura­koin­tia. Voi olla niin­kin, mut­ta meis­tä tämä tun­tuu parem­mal­ta, ja enem­män itse teh­dyl­tä. Me saa­daan yksi­löl­li­nen koti ja samal­la saa­daan toteut­taa intoam­me orga­ni­soi­da asioi­ta.

4. PER­HE & PARI­SUH­DE

Kaik­ki on var­mas­ti kuul­lut ikui­suuskli­seet talo­pro­jek­ti rik­koo pari­suh­teen, talon raken­ta­mi­nen koet­te­lee per­het­tä, kes­tää­kö suh­de raken­nus­pro­jek­tin jne. “No, riip­puu var­maan pari­suh­tees­ta”, me aja­tel­laan.

Kaik­ki eri­tyi­set pon­nis­te­lut ja poik­keuk­set vai­kut­ta­vat pari­suh­tee­seen ja per­hee­seen. Lap­sen syn­ty­mi­nen vai­kut­taa, lop­pu­työn kir­joit­ta­mi­nen vai­kut­taa, sai­ras­tu­mi­set, työn­ha­ku, uudes­sa työs­sä aloit­ta­mi­nen, toi­sen lap­sen syn­ty­mä, opis­ke­lu työn ohel­la, muut­ta­mi­nen, häi­den jär­jes­tä­mi­nen – kaik­ki nämä vai­kut­taa. Ja kaik­kea näi­tä me ollaan käy­ty yhdes­sä läpi ja ollaan sil­ti täs­sä, kes­kel­lä talo­pro­jek­tia.

Pari­suh­teet on eri­lai­sia, ihmi­set on eri­lai­sia, ja niin ollaan mekin mun mie­hen kans­sa. Mut­ta se meis­sä on samaa, että tykä­tään suun­ni­tel­la, sumplia, orga­ni­soi­da ja saa­da asioi­ta aikai­sek­si. Talo­pro­jek­tis­sa huip­pua on se, että meil­lä on joku yhtei­nen pää­mää­rä, min­kä eteen yhdes­sä teh­dään asioi­ta.

Ja tää­hän ei ole mikään mei­dän kah­den pro­jek­ti, vaan yhtä lail­la fii­lis­tel­lään ja suun­ni­tel­laan jut­tu­ja mei­dän las­ten kans­sa. Tiet­ty vas­tuu on meil­lä ja ei meil­lä oikeas­taan ole hai­sua sii­tä, kuin­ka pal­jon 2- ja 4‑vuotiaat pys­tyy ymmär­tä­mään, että tän kai­ken puheen ja tohot­ta­mi­sen lop­pu­tu­los on ihan oikea talo, johon me ihan oikeas­ti joku päi­vä muu­te­taan.

Eikä tämä myös­kään ole pel­käs­tään mei­dän nel­jän jut­tu, vaan mei­dän laa­jen­ne­tun per­heen. Eli mei­dän ja mun tädin a.k.a täti­mum­min. Pari­ta­loa­su­mi­ses­ta­kin oon kuul­lut jos jon­kin­mois­ta tari­naa, mut­ta ne tari­nat ei kos­ke­ta mei­tä. Mä en enää edes mei­naa muis­taa mai­ni­ta, että ollaan raken­ta­mas­sa nime­no­maan pari­ta­loa, kos­ka niin yhdes­sä me on tätä teh­ty, ihan ekas­ta aja­tuk­ses­ta läh­tien.

5. ASUN­TO­MES­SUT

Vii­me kesän Porin asun­to­mes­suil­ta jäi eri­tyi­ses­ti mie­leen se, kun mes­su­kier­ros­ta ennen saim­me esit­tää kysy­myk­siä yhdel­le alu­een mes­su­ra­ken­ta­jis­ta. Joku ylei­sös­tä kysyi, kuin­ka pal­jon hal­vem­mak­si raken­ta­mi­nen tuli, kun talo raken­net­tiin asun­to­mes­suil­le. “Ei tul­lut hal­vem­mak­si, päin­vas­toin tuli kal­liim­mak­si” oli vas­taus. Tava­ran­toi­mit­ta­jil­la on tapa­na tar­jo­ta mes­su­ra­ken­ta­jil­le omien mal­lis­to­jen­sa hie­noim­pia tuot­tei­ta hyvään hin­taan asun­to­mes­su­jen mark­ki­noin­tiar­von takia. Kaik­ki tie­ten­kin halua­vat juu­ri sen uusim­man, hie­noim­man ja eni­ten eri­koi­so­mi­nai­suuk­sia sisäl­tä­vän tuot­teen­sa näy­til­le asun­to­mes­su­koh­tee­seen.

Raken­nus­pro­jek­tis­sa pitää olla muu­ten­kin tark­ka­na moneen suun­taan, lisäk­si asun­to­mes­su­ra­ken­ta­mi­ses­sa pitää muis­taa olla sokeu­tu­mat­ta kai­kil­le huip­pu­hy­vil­le mes­su­tar­jouk­sil­le. Pitää muis­taa miet­tiä tark­kaan, mitä asioi­ta arvos­taa ja mis­tä halu­aa mak­saa. Mä esi­mer­kik­si tie­dän ihan var­mas­ti, että en tar­vit­se 7000 euroa mak­sa­vaa uunia, vaik­ka se oli­si­kin tyy­li­käs ja sopii vaa­ti­vaan ruu­an­lait­toon.

Me ei olla mis­sään vai­hees­sa aja­tel­tu, että asun­to­mes­suil­le raken­ta­mi­nen tuli­si joten­kin nor­maa­lia raken­ta­mis­ta hal­vem­mak­si. Mul­le itsel­le isoin syy raken­taa asun­to­mes­sua­lu­eel­le oli se, että sinä päi­vä­nä kun mes­sut auke­aa KAIK­KI on val­mii­na. Oma talo ja oma piha on val­mii­na, naa­pu­rei­den talot ja pihat ja aidat on val­mii­na, kadut, katu­ki­veyk­set ja istu­tuk­set on val­mii­na. Vie­rei­sen kort­te­lin päi­vä­ko­ti on val­mii­na, leik­ki­puis­tot ja lenk­ki­po­lut on val­mii­na. Aika hou­kut­te­le­vaa!

Asun­to­mes­su­ra­ken­ta­mi­ses­sa kiin­nos­ti myös yhtei­söl­li­syys. Moni per­he on samas­sa tilan­tees­sa ja ete­nee samas­sa tah­dis­sa. Uskon, että ver­tais­tu­kea saa ja tulee haet­tua koko ajan enem­män, kun pro­jek­ti­kin ete­nee. Ja on meil­lä jo nyt oma What­sApp-ryh­mä yhden saman kort­te­lin naa­pu­ri­per­heen kans­sa. Lisäk­si Tuusu­lan omas­ta asun­to­mes­su­toi­mis­tos­ta saa apu­ja kun on tar­vis, he järk­kää­vät meil­le raken­ta­jil­le tapah­tu­mia, vink­kaa­vat raken­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä mes­suis­ta ja ovat yksi lisä­ta­ho, jos­ta kysyä neu­vo­ja.

Täs­sä mei­dän ekat vii­si aja­tus­ta, loput vii­si aja­tus­ta seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa.

Mil­lai­sia aja­tuk­sia teil­lä on ollut raken­ta­mi­seen liit­tyen? Eten­kin asun­to­mes­su­ra­ken­ta­jien miet­tei­tä oli­si kiva kuul­la. Kom­men­toi tän­ne.

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa