LUPA­KU­VAT SISÄL­LÄ!

Hei­nä­kuun alus­sa kun nimet oli sekä Lam­min että asun­to­mes­suor­ga­ni­saa­tion pape­reis­sa, oli mei­dän omal­la hoi­det­ta­vien asioi­den lis­tal­la seu­raa­va­na maa­pe­rä­tut­ki­muk­sen tilaa­mi­nen. Ei var­maan yllä­tä ketään, että aika­tau­lu meni heti uusik­si. Luu­lin että kesä on säi­den vuok­si raken­ta­mi­sen kul­ta-aikaa, mut­ta todel­li­suu­des­sa KAIK­KI oli lomal­la ja kiin­ni koko hei­nä­kuun. Emme saa­neet tilat­tua ete­ne­mi­seen vaa­dit­ta­via tont­ti­kart­to­ja, joten hom­ma oli täy­sin jäis­sä. Kai­ken lisäk­si juu­ri mei­dän ton­til­la oli jät­ti­mäi­nen sora­ka­sa, joka oli luvat­tu siir­tää kesä­kuun lop­puun men­nes­sä, mut­ta joka edel­leen hei­nä­kuun vika­na päi­vä­nä oli siel­lä.

Olim­me tilan­neet maa­pe­rä­tut­ki­muk­sen elo­kuul­le, mut­ta saim­me­kin tie­don, että alu­eel­la ole­va sora­ka­sa pois­tuu vii­mei­se­nä mei­dän ton­til­ta, ja uusi dead­li­ne täl­le oli syys­kuun vii­mei­nen päi­vä. Hie­noa, saa­daan siis odo­tel­la vie­lä yli­mää­räi­set kak­si kuu­kaut­ta. Tämä kui­ten­kin ete­ni lopul­ta nopeam­min, ja pääs­tiin peruu­tusa­jal­la teet­tä­mään maa­pe­rä­tut­ki­mus syys­kuun puo­li­vä­lis­sä.

Maa­pe­rä­tut­ki­muk­sen raport­ti­ni­vas­kas­ta ymmär­sin tasan yhden lauseen: “Raken­nus­kai­van­non vaa­ti­vuus­luok­ka on tavan­omai­nen”. Oikeas­taan en edes ole var­ma, tajusin­ko tuo­ta­kaan, mut­ta ole­tin sen ole­van hyvä jut­tu. Sami kui­ten­kin soit­ti perään maa­pe­rä­tut­ki­muk­sen teki­jäl­le, jol­ta saim­me suo­men­nok­sen:

Tont­ti sijait­see kal­lioi­sen maas­ton ja peh­meän humus­maas­ton raja­mail­la, joten ton­til­la voi olla mah­dol­li­ses­ti jotain pie­niä kal­lion nyp­py­jä, mut­ta mei­dän tont­ti ei kui­ten­kaan ole peh­me­ää humus­ta, vaan erit­täin hyvää moree­ni­maa­ta, joka on hyvä poh­ja raken­ta­mi­sel­le.

Lou­hin­taa ei toden­nä­köi­ses­ti tar­vi­ta, mikä­li emme raken­na kel­la­ria ton­til­le, eikä myös­kään paa­lu­tus­ta tar­vit­se toden­nä­köi­ses­ti teh­dä. Suu­ria täyt­tö­jä ei myös­kään toden­nä­köi­ses­ti tar­vi­ta.

Kii­tos, tämä kel­paa meil­le!

Käy­tiin vie­lä koko per­heen voi­min tar­kas­ta­mas­sa tiluk­set. Hyväl­tä näyt­ti. Mut onhan täs­sä vie­lä vähän hom­maa, ennen kuin pääs­tään muut­ta­maan sisään.

“Nää on kaik­ki mun mai­ta”, hän ajat­te­li.

Ennen raken­nus­lu­van hake­mis­ta pää­pii­rus­tuk­set tulee hyväk­syt­tää Laa­tu­ryh­mäl­lä. Laa­tu­ryh­mä arvioi ensi­si­jai­ses­ti sitä, että lopul­li­set piir­rok­set vas­taa­vat luon­nos­ku­via, joi­den perus­teel­la koh­de on valit­tu toteu­tet­ta­vak­si asun­to­mes­sua­lu­eel­le. Suu­rin muu­tos koh­tees­sam­me ver­rat­tu­na luon­nos­ku­viin on raken­nus­ma­te­ri­aa­li. Luon­nos­vai­hees­sa talon aja­tel­tiin ole­van puu­ra­ken­tei­nen, mut­ta nyt se siis toteu­te­taan kivi­ra­ken­tei­se­na. Lai­toim­me pää­ra­ken­nus­pii­rus­tuk­set Laa­tu­ryh­mäl­le syys­kuus­sa, ja saim­me 28.9.2018 vah­vis­tuk­sen raken­nus­lu­pa­sar­jo­jen hyväk­sy­mi­ses­tä. Yksi askel eteen­päin, jess!

Lupa­ku­vat on nyt sisäl­lä. Pari lii­tet­tä tosin vie­lä uupuu, mut­ta parin vii­kon sisäl­lä mei­dän puo­lel­ta paket­ti on kasas­sa. Sit­ten odo­tel­laan. Kes­ki­mää­räi­set raken­nus­lu­van käsit­te­ly­ajat on Tuusu­lan kun­nal­la kuu­lem­ma kak­si kuu­kaut­ta, mukaan­lu­kien kuvien tar­ken­tu­mi­seen kulu­va aika. Asun­to­mes­su­hank­keil­le on etu­kä­teis­val­mis­te­luis­ta joh­tuen luvat­tu lyhyem­piä käsit­te­ly­ai­ko­ja. Arvauk­sia, mil­loin voim­me juh­lia raken­nus­lu­van saa­mis­ta?

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa