EI KOM­PRO­MIS­SE­JA — Case PEI­LIT

Joku saat­tai­si luul­la, että raken­ta­mal­la itse saa just sel­lai­sen mitä halu­aa. Todel­li­suu­des­sa sitä saa just sel­lai­sen mihin on varaa, ja just sel­lai­sen mitä tulee. Luu­len että kaik­ki raken­ta­jat on jou­tu­nut teke­mään kom­pro­mis­se­ja jos­sain asias­sa. Ehkä useam­mas­sa­kin.

Kun me siir­ryim­me sisä­töis­sä pin­to­jen val­mis­tu­mi­sen jäl­keen sisus­tuk­seen ja yksi­tyis­koh­tiin, olin lis­tan­nut kol­me toi­vet­ta pei­leil­le. Kyl­py­huo­nee­seen koko sei­nä kokoi­nen kehyk­se­tön pei­li, ylä­ker­ran käy­tä­väl­le iso kehyk­sel­li­nen pei­li, joka pii­lot­taa säh­kö­kaa­pin ja makuu­huo­nee­seen kapea koko huo­neen kor­kui­nen pei­li.

Arvat­kaa löy­tyi­kö mitään näis­tä val­mii­na kau­pas­ta?

Ennen raken­nus­pro­jek­tia luu­lin kai­ken mit­ta­ti­lauk­se­na teh­tä­vän ole­van niin kal­lis­ta, ettei meil­lä iki­nä oli­si varaa sel­lai­seen ja niin moni­mut­kais­ta, ettei meil­lä iki­nä oli­si aikaa tai her­mo­ja sel­lai­seen. Mones­ti mit­to­jen mukaan teh­ty asia oli kui­ten­kin ihan yhtä help­po ostaa kuin val­mis tuo­te, eikä hin­nas­sa­kaan vält­tä­mät­tä ollut suur­ta eroa.

Lasi­teh­taan net­ti­si­vuil­ta mit­to­jen mukaan teh­tä­vien pei­lien hin­nat oli help­po tar­kis­taa las­ku­ril­la, joten pää­dyin sin­ne pyö­ri­mään mone­na ilta­na. Syö­tin vain mal­lin, mitat, pei­lin värin, valit­sin kehyk­sen ja kehyk­sen värin, ja las­ku­ri näyt­ti saman­tien pei­lin hin­nan. Sain myös säh­kö­pos­tit­se asian­tun­te­vaa kon­sul­taa­tio­ta kun sitä tar­vit­sin.

Vaik­ka saim­me Lasi­teh­taal­ta ohjeet pei­lien kiin­nit­tä­mi­seen, pää­dyim­me tilaa­maan pei­lit asen­net­tui­na. Se oli­kin hyvä pää­tös, sil­lä suu­rin pei­li pai­noi mel­kein 20 kiloa ja kor­kein pei­li oli lähes 2,5 met­riä pit­kä.

Pei­lien sijoit­te­lul­la on mah­dol­li­suus hui­ja­ta ole­mas­sa ole­van tilan kokoa ja muo­toa. Pei­li lisää ava­ruut­ta, tilan tun­tua ja valon mää­rää. Sijoit­te­lus­sa kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­hen, mitä asioi­ta pei­li pei­laa.

Meil­lä pei­lit on ennen kaik­kea olen­nai­nen osa sisus­tus­ta. Sen lisäk­si että niil­lä on funk­tio, ne toi­saal­la pii­lot­ta­vat asioi­ta taak­seen, toi­saal­la koros­ta­vat ja kiin­nit­tä­vät huo­mion. Paras syvyys­vai­ku­tel­ma syn­tyy sil­loin, kun pei­li on on ole­mas­sa ole­van tilan kokoi­nen. Täl­lai­seen tar­pee­seen vas­taa par­hai­ten mit­ta­ti­lauk­se­na teh­dyt pei­lit.


Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa