ETE­NEE, ETE­NEE — VAI ETE­NEE­KÖ?

En oikein tie­dä mitä lupa­pro­ses­sis­ta pitäi­si aja­tel­la. Meil­le tämä on näyt­täy­ty­nyt mit­te­löl­tä jos­sa kaik­ki osal­li­set on eri puo­lil­la. Niin­hän se ei var­mas­ti ole, mut­ta sil­tä se on tun­tu­nut. Tie­sin pro­ses­sis­ta etu­kä­teen hyvin vähän, mut­ta jos­tain olin saa­nut sen käsi­tyk­sen, että tämä on se pit­kää pin­naa vaa­ti­va vai­he. Ja juu­ri näin se on ollut.

Hel­sin­gis­sä pien­ta­lo­ra­ken­ta­jat saa­vat raken­nus­lu­van kes­ki­mää­rin 98 päi­väs­sä hake­muk­sen jät­tä­mi­ses­tä. Kau­pun­ki lupaa kun­nos­sa ole­van hake­muk­sen käsi­tel­tä­vän 29 kalen­te­ri­päi­vän aika­na. Van­taal­la raken­nus­lu­van sai vuon­na 2017 kes­ki­mää­rin kah­des­sa kuu­kau­des­sa ja Espoos­sa käsit­te­ly­ai­ka vuon­na 2018 oli kes­ki­mää­rin 55 päi­vää. Tuusu­lan kun­nan käsit­te­ly­ajois­ta en löy­tä­nyt mitään osviit­taa, mut­ta olim­me toi­veik­kai­ta, sil­lä asun­to­mes­suor­ga­ni­saa­tio oli infor­moi­nut mes­su­ra­ken­ta­jien ole­van ohi­tus­kais­tal­la.

Asun­to­mes­su­hank­kees­sa koh­teen on läpäis­tä­vä Laa­tu­ryh­män seu­la ennen lupa­vai­hee­seen siir­ty­mis­tä. Mei­dän raken­nus­lu­pa­sar­ja hyväk­syt­tiin 27.9.2018. Viral­li­ses­ti raken­nus­lu­pa­pro­ses­si käyn­nis­tyi 30.10.2018 ja on siis kes­tä­nyt nyt 82 vrk. Meil­lä lupa­vai­het­ta koor­di­noi pää­suun­nit­te­li­jam­me, joka on toi­nen talon piir­tä­neis­tä ark­ki­teh­deis­tä. Hake­muk­sen jätet­tyäm­me kuvit­te­lim­me meil­lä ole­van koos­sa kaik­ki tar­vit­ta­vat doku­men­tit lukuu­not­ta­mat­ta ener­gia­sel­vi­tys­tä, jon­ka lisäi­sim­me Lupa­pis­tee­seen jäl­keen­päin.

Vää­rin luu­lim­me!

Pää­pii­rus­tus­ten eli leik­kaus, pohja‑, jul­ki­si­vu- ja ase­ma­pii­rus­tus­ten sekä perus­ta­mis­ta­pa­lausun­non lisäk­si lupa­pro­ses­siin kuu­luu naa­pu­rei­den kuu­le­mi­nen. Meil­lä naa­pu­rien kuu­le­mi­nen liit­tyi eri­tyi­ses­ti maa­läm­pö­kai­vo­jen etäi­syy­teen naa­pu­rei­den rajas­ta. Lupa­kä­sit­te­lyn aika­na eri viran­omai­set kom­men­toi­vat Lupa­pis­tee­seen lii­tet­ty­jä suun­ni­tel­mia. Loka­kuun jäl­keen suun­ni­tel­mia on täy­den­net­ty  viran­omais­lausun­to­jen perus­teel­la mm. ase­ma­pii­rus­tuk­sen osal­ta. Pää­pii­rus­tus­ten lisäk­si lupa­ha­ke­muk­seen on lisät­ty usei­ta eri­lai­sia asia­kir­jo­ja, kuten

  • Hule­ve­sien vii­vy­tys­las­kel­ma
  • Ener­gia­sel­vi­tys ja ‑todis­tus
  • Kos­teu­den­hal­lin­ta­sel­vi­tys
  • Raken­nuk­sen ulko­vai­pan äänie­ris­tys­suun­ni­tel­ma
  • Raken­nusoi­keus­las­kel­ma
  • Pol­ku­pyö­rä­las­kel­ma
  • Pin­ta­ve­si­suun­ni­tel­ma

Täl­lä het­kel­lä tilan­ne on se, että meil­tä puut­tuu enää yksi viran­omais­lausun­to. Sor­met ris­tiin, että tämä vai­he oli­si pian ohi. Tämä on taas yksi niis­tä asiois­ta, jois­ta emme oli­si sel­vin­neet ilman pro­jek­tis­sam­me muka­na ole­via asian­tun­ti­joi­ta.

Miten muil­la on lupa­pro­ses­si eden­nyt? Onko joku jos­sain saa­nut raken­nus­lu­van odo­tet­tua huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min? Ker­to­kaa ihmees­sä.

Läh­teet:
Käsit­te­ly­ajat Hel­sin­gin raken­nus­val­von­nas­sa (2019) Hel­sin­gin kau­pun­ki.
Luvan hake­mi­nen (2019) Espoon kau­pun­ki.
Man­ni­la, Mer­ja (2017) Uusien lupa­ha­ke­mus­ten käsit­te­ly kat­ke­aa väliai­kai­ses­ti – työ­voi­ma­pu­la rii­vaa Van­taan raken­nus­val­von­taa. Raken­nus­leh­ti.

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa