HAA­VEE­NA SOPI­VAN LÄM­MIN KOTI

Mei­dän nykyi­ses­sä ker­ros­ta­lo­ko­dis­sa on aina aivan vää­rä läm­pö­ti­la. Kun me muu­tet­tiin tähän vas­ta­val­mis­tu­nee­seen taloon pari vuot­ta sit­ten uuden vuo­den aat­to­na, huo­ma­sim­me heti ensim­mäi­se­nä ilta­na huo­neis­ton ole­van jää­tä­vän kyl­mä. Onnek­si oli glö­gi­kausi vie­lä käyn­nis­sä.. Tääl­lä on kah­den vuo­den aika­na käy­nyt jos jon­kin­mois­ta mit­ta­ri­mies­tä mit­taa­mas­sa sei­nien ja lat­tioi­den läm­pö­ti­lo­ja, huo­nei­den kos­teuk­sia, ikku­noi­den vetoi­suut­ta ja nii­tä pat­te­rei­ta myös. Ihan nor­maa­lit luke­mat kuu­lem­ma, vaik­ka tuk­ka hul­mu­aa sisä­ti­lois­sa ja huu­let siner­tää.

Kun me käyn­nis­tel­tiin mei­dän talo­pro­jek­tia, me aja­tel­tiin kaik­ki, että mei­dän talon läm­mi­tys­muo­to­na tulee ole­maan maa­läm­pö. Ener­gia­rat­kai­suil­la on meil­le väliä, ja nii­tä on nyt poh­dit­tu lähes vuo­si. Ryk­men­tin­puis­ton mes­sua­lu­eel­la ener­gia on yksi nel­jäs­tä raken­ta­mi­sen aikai­ses­ta tee­mas­ta, ja myös toi­nen mei­dän talon tee­mois­ta. Talo on mm. suun­ni­tel­tu ton­til­le niin, että kat­to­lap­peet ovat opti­maa­li­seen suun­taan aurin­ko­pa­nee­lien asen­ta­mis­ta ja hyö­dyn­tä­mis­tä aja­tel­len.

Ener­gia­rat­kai­suis­ta maa­läm­pö oli heti alus­ta asti hou­kut­te­le­vin mut­ta myös alkuin­ves­toin­neil­taan kal­lein vaih­toeh­to. Elin­kaa­ri­kus­tan­nus­ten näkö­kul­mas­ta maa­läm­mös­sä voi­daan saa­vut­taa pie­nin ostoe­ner­gian­ku­lu­tus ja käyt­tö­kus­tan­nuk­set, mut­ta sil­loin kus­tan­nuk­sia tulee tar­kas­tel­la 20 vuo­den jak­sol­ta. Vaik­ka pit­kä­jän­tei­nen olen­kin, pak­ko myön­tää, että täs­sä se alkoi tun­tua vähän vai­keal­ta..

Vie­lä suun­nit­te­lun alku­vai­hees­sa mis­tään mitään tie­tä­mät­tö­mi­nä kuvit­te­lim­me pär­jää­väm­me yhdel­lä maa­läm­pö­kai­vol­la. Pora­taan yksi rei­kä, hom­ma­taan yksi maa­läm­pö­pump­pu, mak­se­taan kulut puo­lik­si ja jae­taan yhdes­tä pum­pus­ta läm­pö molem­piin asun­toi­hin. Help­poa ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta! Todel­li­suu­des­sa hom­ma ei mene ollen­kaan näin. Tämän päi­vän lait­teil­la käyt­tö­kus­tan­nuk­sia ei pys­ty jaka­maan toteu­tu­neen käy­tön mukaan, vaan jako perus­tuu arvioon. Vaik­ka me suku­lai­si­na saa­tet­tai­siin täs­tä vie­lä sel­vi­tä, on asi­aa pak­ko aja­tel­la pidem­mäl­lä täh­täi­mel­lä. Jos toi­nen jos­kus muut­taa pois, ja naa­pu­rei­na ei ole­kaan tutut suku­lai­set, miten kulu­jen jaka­mi­nen ja niis­tä sopi­mi­nen sil­loin sujuu? Yhtei­nen läm­pö­kai­vo alkoi olla enem­män uhka kuin mah­dol­li­suus.

Huo­neis­tois­sa on 107 asuin­ne­liö­tä per puo­li, kah­des­sa ker­rok­ses­sa. Ener­gia-asioi­ta miet­ties­säm­me kuu­lim­me eri suun­nis­ta, että maa­läm­mös­tä sai­si par­haim­man hyö­dyn sil­loin, kun huo­neis­ton neliö­mää­rä on yli 170. Kos­ka olim­me pal­jon alle tämän, aloim­me kään­tyä pois­toil­ma­läm­pö­pum­pun suun­taan, sen moni­puo­li­suu­den ja tie­ten­kin myös hin­nan vuok­si. Pois­toil­ma­läm­pö­pum­pun tuek­si ja huo­neis­ton jääh­dy­tyk­seen kaa­vai­lim­me ilma­läm­pö­pump­pua.

Täl­lä aja­tuk­sel­la siis eteen­päin.

Tai sit­ten ei. Loka­kuun lopus­sa kävim­me Oma­ko­ti­mes­suil­la Van­taal­la, jon­ka jäl­keen olim­me kään­tä­neet jäl­leen ker­ran kelk­kam­me läm­mön­läh­teen suh­teen. Jut­te­lim­me tois­ta tun­tia läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien asian­tun­ti­jan kans­sa, jon­ka myö­tä­vai­ku­tuk­ses­ta aloim­me miet­tiä uudes­taan maa­läm­pöä. Pien­ta­lo­jen kes­ki­koon pie­nen­nyt­tyä vii­me vuo­sien aika­na, on mark­ki­noil­le nyt tul­lut pie­nem­piin asun­toi­hin sovel­tu­via maa­läm­pö­rat­kai­su­ja. Joten­kin tämä myy­jä sai mei­dät vakuu­tet­tua maa­läm­mön sopi­vuu­des­ta juu­ri mei­dän kotiim­me, joten täs­sä sitä ollaan taas.

Nyt pitäi­si päät­tää, ollaan­ko val­mii­ta sat­saa­maan maa­läm­pöön, vaik­ka se ylit­tää­kin suun­ni­tel­lun bud­je­tin. Mitä te valit­si­sit­te?

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa