HYVÄN ASU­MI­SEN IDEOI­DEN HAUS­SA

Jos­sain vai­hees­sa oli tosi tren­di­käs­tä olla kat­so­mat­ta telk­ka­ria. Sit­ten tuli net­ti-TV kuten YLE Aree­na ja nyt­hän lähes jokai­nen käyt­tää jota­kin suo­ra­tois­to­pal­ve­lua, vaik­kei var­si­nais­ta telk­ka­ria kat­soi­si­kaan. Mei­dän TV:n kat­se­lu ajoit­tuu sii­hen het­keen, kun iltai­sin ollaan saa­tu tytöt nuk­ku­maan ja on vih­doin het­ki aikaa olla teke­mät­tä mitään.

Sisustus‑, remon­toin­ti- ja raken­ta­mis­oh­jel­mia voi kat­soa taval­li­sen telk­ka­rin lisäk­si myös esi­mer­kik­si Netflixis­tä. Kaik­ki ei tie­ten­kään ole hyviä ja toi­set taas on niin huo­no­ja, että ne on jo mel­kein hyviä. Kat­sel­ta­vaa ollaan löy­det­ty suo­si­tus­ten perus­teel­la, mut­ta moni asu­mis­ta, raken­ta­mis­ta ja desig­nia käsit­te­le­vä ohjel­ma on löy­ty­nyt myös ihan sat­tu­mal­ta. 

Tsek­kaa aina­kin nämä!

Frem­ti­dens drøm­me­bo­li­ger
Tule­vai­suu­den unel­ma-asun­not

Kuva­kaap­paus ohjel­mas­ta Frem­ti­dens drøm­me­bo­li­ger

Lin­tu vai kala

Tans­ka­lai­ses­sa sar­jas­sa ark­ki­teh­ti Son­ja Stock­marr vie­rai­lee eri puo­lel­la maa­il­maa kodeis­sa, jot­ka edus­ta­vat uuden­lai­sia asu­mi­sen muo­to­ja. Näis­sä on aina­kin yri­tet­ty löy­tää luo­via rat­kai­su­ja asu­mi­sen haas­tei­siin. Esi­tel­lyt koh­teet sijait­se­vat esi­mer­kik­si tihe­ään asu­tuil­la alueil­la, jois­sa on pulaa tilas­ta kuten Tokios­sa ja Lon­toos­sa. Näis­sä ongel­maa on rat­kot­tu raken­ta­mal­la neliöt pie­nil­lä ton­teil­la suo­raan ylös­päin.

Peri­aat­tees­sa ohjel­ma on hyvä: hyvin teh­ty, hyvin juon­net­tu, hyvin lei­kat­tu. Toi­saal­ta samais­tu­mis­koh­teen puut­tues­sa kes­kit­ty­mi­nen välil­lä her­paan­tuu. Koti autio­maas­sa tai puus­sa tai kir­kos­sa — vähän eri hom­ma.

 

Arki­tek­tensh­jem
Nor­ja­lai­sark­ki­teh­tien kote­ja

Kuva­kaap­paus ohjel­mas­ta Arki­tek­tensh­jem

Löy­tö

Tämä on yksi mei­dän suo­si­keis­ta. Tosin ei ohjel­man juon­ta­jan takia — en ihan ymmär­rä, mik­si juon­ta­jan ole­mus on niin anteek­si­pyy­te­le­vä. Mut­ta sisäl­löl­tään tämä on oikein hyvä.

Kus­sa­kin jak­sos­sa kyläil­lään yhden nor­ja­lai­sark­ki­teh­din luo­na. Ohjel­mas­sa tutus­tu­taan ark­ki­teh­din omaan kotiin ja tapaan asua sekä esi­tel­lään muu­ta­ma hei­dän asiak­kail­leen suun­nit­te­le­ma koti.

Olen ehkä vähän kli­sei­ses­ti aja­tel­lut, että kaik­ki ark­ki­teh­dit asu­vat itse ark­ki­teh­to­ni­ses­ti eri­koi­sis­sa ja/tai monu­men­taa­li­sis­sa raken­nuk­sis­sa. Mut­ta eihän se tie­ten­kään niin ole. Täs­sä sar­jas­sa pää­see tir­kis­te­le­mään tois­ten kote­ja, ja sehän se kaik­kein haus­kin­ta on!

 

Husdröm­mar
Unel­ma­ko­ti

Laa­tu

Suo­sik­ki jo monen vuo­den takaa ja ohjel­ma, jota voi­sin kat­soa uuden jak­son ihan joka päi­vä. Sar­jas­sa seu­ra­taan aina yhden raken­nus­pro­jek­tin vai­hei­ta ensim­mäi­ses­tä aja­tuk­ses­ta läh­tien talon val­mis­tu­mi­seen saak­ka.

Unel­ma­ko­dis­sa paras­ta on se, että sää­olo­suh­teet on kuta­kuin­kin samat Ruot­sis­sa kuin meil­lä Suo­mes­sa, jol­loin raken­ta­mi­sen tavat ja mate­ri­aa­li­va­lin­nat on peri­aat­tees­sa täy­sin sopi­vat myös meil­le. Täs­sä myös näy­te­tään raken­ta­mis­ta hyvin kon­kreet­ti­ses­ti sekä raken­ta­ja­per­hei­den fii­lik­siä pro­jek­tin aika­na. Lopuk­si vie­rail­laan val­miis­sa ja sisus­te­tus­sa kodis­sa.

 

Design 3000
Stu­gor

Kuva­kaap­paus ohjel­mas­ta Design 3000

Yllät­tä­jä

Aloin alun­pe­rin kat­soa kah­dek­san­osais­ta Design 3000 ‑sar­jaa odot­taen sen muo­tia käsit­te­le­vää jak­soa. Jak­so nume­ro kak­si käsit­te­li kotia ja asu­mis­ta, ja sit­ten se oli­kin jo menoa.

Ensin­nä­kin, Kas­per Ström­man­han on aivan mah­ta­va hah­mo. Sar­jaa voi­si kat­soa ihan vain hänen­kin takia, mut­ta täs­sä nyt kui­ten­kin on myös muu­ta. Koti-jak­son seu­rauk­se­na löy­sin ensin ark­ki­teh­ti David Zah­len, jon­ka kaut­ta löy­sin tans­ka­lai­sen ark­ki­teh­ti­toi­mis­to BIG:n, jon­ka kaut­ta löy­sin BIG:n perus­ta­jan Bjar­ke Ingel­sin, jon­ka kaut­ta löy­sin mie­len­kiin­toi­sen doku­ment­tie­lo­ku­van Big Time (täs­tä lisää myö­hem­min).

Design 3000 ‑sar­jan Koti-jak­sos­sa Ström­man tutus­tuu David Zah­len kans­sa yhteen BIG kol­lek­tii­vin kuu­lui­sam­paan asuin­ta­lo­suun­ni­tel­maan, joka on Köö­pen­ha­mi­nas­sa sijait­se­va Bjer­get / Moun­tain Dwel­ling.

Tätä ohjel­maa pyö­ri­tin edes­ta­kai­sin sato­ja ker­to­ja sil­loin, kun kil­pai­lu­tet­tiin talo­teh­tai­ta, ja kaik­ki sanoi­vat ettei läm­pi­mien tilo­jen pääl­le voi raken­taa kat­to­te­ras­sia. Kat­soin tätä, ja mie­tin että mik­sei muka voi, kun noi­kin on voi­nut!

Design 3000:n myö­tä­vai­ku­tuk­ses­ta tar­tut­tiin Ström­ma­nin edel­li­seen tuo­tan­toon, myös­kin Yle Aree­nas­ta edel­leen löy­ty­vään Stu­gor-sar­jaan. Tämä­kin on lois­ta­va. Sar­jas­sa Ström­man tutus­tuu eri­lai­siin kesä­mök­kei­hin ympä­ri Suo­mea ja myös täs­tä voi löy­tää ins­pi­raa­tio­ta ja ideoi­ta omaan raken­nus­pro­jek­tiin.

 

Grand Designs

Takuu­var­ma

Grand Designs on mei­dän kat­so­mis­ta ohjel­mis­ta ehkä se tun­ne­tuin, aina­kin maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Tätä me ollaan kat­sot­tu jo pal­jon ennen kuin itse edes voi­tiin kuvi­tel­la, että jos­kus rak­sat­tai­siin itse.

Alku­pe­räis­tä Grand Design­sia juon­taa englan­ti­lai­nen Kevin McCloud, ja sii­tä on ilmes­ty­nyt jo 15 tuo­tan­to­kaut­ta. Sar­jas­sa on seu­rat­tu hyvin laa­jas­ti eri­tyyp­pi­siä pro­jek­te­ja – savi­sia eko­ta­lo­ja, maa­ti­la­ra­ken­nus­ten muut­ta­mis­ta asuin­ti­loik­si ja moder­ne­ja ark­ki­teh­to­ni­sia asun­to­ja.

Grand Desig­nis­sa on eni­ten aina ihme­tyt­tä­nyt englan­ti­lais­ten eri­koi­set raken­ta­mis­ta­vat. Ilmas­to­han on osit­tain saman­kal­tai­nen kuin meil­lä, mut­ta raken­ta­mi­nen — eten­kin perus­tuk­set ja eris­tyk­set — on hyvin eri­lai­sia kuin mitä Suo­mes­sa vaa­di­taan. Olen mat­kus­ta­nut aikoi­naan pal­jon Lon­toos­sa, ja näil­tä reis­suil­ta on jää­nyt mie­leen huo­neis­to­jen ja eten­kin ikku­noi­den vetoi­suus.

Mut­ta vaik­ka Grand Desig­nis­ta ei suo­ria vink­ke­jä raken­ta­mi­seen saak­kaan, niin muu­ten ohjel­mas­sa on saa­nut seu­ra­ta tyy­lil­li­ses­ti kiin­nos­ta­vien ja moder­nien kotien val­mis­tu­mis­ta.

Eikä pidä unoh­taa Grand Desig­nin uusi-see­lan­ti­lais­ta ver­sio­ta — toi­sin kuin muut sar­jan spin-offit, tämä on oikeas­ti oikein hyvä.

 

Big Time

Vai­kut­ta­va

Alun perin tämä doku­ment­ti on esi­tet­tiin Hel­sin­gin doku­ment­tie­lo­ku­va­fes­ti­vaa­leil­la Doc­Poin­tis­sa vuon­na 2018. Doku­men­tin kes­kiös­sä on tans­ka­lai­sen ark­ki­teh­ti­toi­mis­to BIG:n perus­ta­ja Bjar­ke Ingels, jon­ka elä­mää ohjel­mas­sa seu­ra­taan kuu­den vuo­den ajan. Samal­la kun Ingels suun­nit­te­lee pil­ven­piir­tä­jää Man­hat­ta­nil­le, hän tasa­pai­noi­lee bis­nek­sen ja itsen­sä toteut­ta­mi­sen välil­lä. Bjar­ke Ingels on iko­ni­nen hah­mo ja inno­va­tii­vi­nen nero johon koko BIG toi­mis­to hen­ki­löi­tyy.

Doku­ment­ti valot­taa pai­koi­tel­len myös Ingel­sin muu­ta elä­mää, ter­vey­son­gel­mia ja oman per­heen kai­puu­ta. Olin­kin ihan supe­ron­nel­li­nen, kun myö­hem­min luin Ins­ta­gra­mis­ta Ingel­sin ja espan­ja­lai­sen ark­ki­teh­ti­vai­mon vau­va­uu­ti­ses­ta.

 

Kotoi­sa

Eri­kois­mai­nin­ta

Jos pitäi­si vali­ta yksi hyvän mie­len ohjel­ma, niin se oli­si tämä. Iso osa kre­dii­teis­tä menee sisus­tus­suun­nit­te­li­ja Sei­ja Stran­dil­le ja remp­pa­mies Vil­le Hei­nol­le. Kun­kin ohjel­man juo­ni kul­kee tut­tua rataa — yhden per­heen jokin osa kotia kai­paa päi­vi­tys­tä, ja Sei­ja ja Vil­le tule­vat ja teke­vät kodis­ta upean.

 

Sadan vuo­den talo

Legen­da

Veik­kaan että kaik­ki raken­ta­jat tie­tä­vät tämän ohjel­man, mut­ta täl­lä on niin suu­ri viih­dear­vo, että sitä voi suo­si­tel­la ihan kai­kil­le. Sadan vuo­den talon ensie­si­tys osui aikaan jol­loin me vas­ta syn­nyt­te­lim­me ide­aa omas­ta raken­nus­pro­jek­tis­ta. Meil­le tämä oli kään­tei­nen ins­pi­raa­tio-ohjel­ma: kat­so täs­tä, miten asioi­ta ei kan­na­ta hoi­taa. Tosin veik­kaan, että tämä oli todel­li­suu­des­sa hyvin­kin dra­ma­ti­soi­tua tosi-tee­vee­tä.

Lue tääl­tä mei­dän kyt­täys­kei­kas­ta Sadan vuo­den taloon vii­me kesän asun­to­mes­su­reis­sul­la.

 

Lau­rin talot

Lap­suu­den­san­ka­ri

Heti Toni Nie­mi­sen jäl­keen Ras­muk­sen Lau­ri on heit­tä­mäl­lä suu­rin nuo­ruus­vuo­sien ido­li­ni. 90-luvun puo­li­vä­lis­tä läh­tien Ras­mus vei lähes kai­ken hereil­lä­oloai­ka­ni. Myö­hem­min tuli muu­ta­kin puu­haa, ja niin tuli Lau­ril­le­kin.

Lau­rin talot ‑sar­ja oli mie­len­kiin­tois­ta seu­rat­ta­vaa. Tyk­kään Lau­rin tyy­lis­tä, vaik­ka omaan makuun moni jut­tu oli­kin vähän tur­han suur­ta. Lau­ril­la on pal­jon hyviä ideoi­ta, tark­kaan har­kit­tu­ja yksi­tyis­koh­tia ja muo­to­kie­li on mei­dän mie­leen.

Sar­jan tul­tua ulos medias­sa ryö­py­tet­tiin raken­ta­mi­seen liit­ty­nei­tä rii­to­ja. Ongel­mia oli ollut aika­tau­luis­sa ja työn laa­dus­sa. Ilmei­ses­ti kaik­ki kui­ten­kin kor­jat­tiin ennen kuin taloi­hin muu­tet­tiin sisään, ja muis­te­len että Lau­rin telk­ka­ris­sa raken­ta­ma oma talo­kin on ollut jo myyn­nis­sä.

 

Mitä aihee­seen liit­ty­viä ohjel­mia muut ovat seu­ran­neet, jaka­kaa kat­se­lu­vin­kit meil­le!

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa