JOTAIN EDES­SÄ, JOTAIN TAKA­NA, JOTAIN VAL­MII­NA — ELI MIS­SÄ MEN­NÄÄN NYT

Se oli­si sit­ten seit­se­män kuu­kaut­ta aikaa dead­li­neen. Asun­to­mes­su­koh­tei­den tulee olla val­mii­na vii­meis­tään 15.5.2020 ja piho­jen osal­ta val­mis­ta pitää olla kuu­kau­den kulut­tua täs­tä. Suu­rin osa koh­teis­ta on alka­nut vii­meis­tään nyt raken­tu­maan ja sen kyl­lä huo­maa. Jos aiem­min alue tun­tui ava­ral­ta, tun­tuu se nyt ahtaal­ta. Kadut on kaven­tu­neet rekois­ta, nos­tu­reis­ta, tava­ra­las­teis­ta, työ­mie­his­tä ja tava­ran­toi­mit­ta­jis­ta. Käyn­nis­sä on 33 han­ket­ta jon­ka lisäk­si työn alla on yleis­ten katu- ja puis­toa­luei­den raken­ta­mi­nen.

Ja mis­sä vai­hees­sa han­ket­ta me ollaan? Maa­työt alkoi maa­lis­kuun lopul­la, perus­tuk­set oli valet­tu huh­ti­kuun lopus­sa ja har­ja­kai­sia vie­tet­tiin hei­nä­kuun alus­sa. Eka­ker­ta­lais­ten mie­les­tä hir­veen hyvä tah­ti pai­kal­laan raken­ne­tul­le kivi­ta­lol­le.

Moni on kysy­nyt meil­tä, onko kaik­ki men­nyt niin kuin suun­nit­te­lit­te? Vas­taus on kyl­lä ja ei. Pää­asias­sa on men­nyt parem­min kuin oli­si uskal­ta­nut toi­voa, mut­ta ollaan me myös kiroil­tu hil­jaa mie­les­säm­me. Tai kor­kein­taan kes­ke­näm­me, niin ettei lap­set ole kuul­lut.

Elo­kuu 2019

Molem­pien ker­ros­ten lat­tia­va­lut val­mis­tui elo­kuus­sa.

Takas­ta puhut­tiin päi­vit­täin, aamuin ja illoin. Alun­pe­rin olim­me otta­neet takan osa­na kivi­ta­lo­toi­mi­tus­ta. Kun sit­ten aloim­me vali­ta tak­kaa, kävi ilmi, ettei sen kokois­ta val­mis­tak­kaa ole ole­mas­sa­kaan, joka sopi­si takal­le varat­tuun tilaan. Yksi isoim­mis­ta haas­teis­ta oli se, ettei mitään muu­ten sopi­vis­ta takois­ta saa­nut sijoit­taa suo­raan kiin­to­ka­lus­teen yhtey­teen.

Sami luon­nos­te­li omia tak­ka-aja­tuk­sia Power­Poin­tis­sa, oli yhtey­des­sä päi­vys­tä­vään palo­tar­kas­ta­jaan, paloin­si­nöö­riin ja tak­ka-asian­tun­ti­jaan, mut­ta kukaan ei tun­tu­nut osaa­van ottaa kan­taa yksin­ker­tai­seen kysy­myk­seen, kuin­ka pak­su kalium-sili­kaat­ti­kuo­ren tulee olla, jot­ta suo­jae­täi­syys saa­tai­siin 0mm.

Piha­suun­nit­te­li­jan kans­sa käy­tiin kevääl­lä teh­tyä yleis­suun­ni­tel­maa läpi pai­kan pääl­lä ton­til­la. Me otim­me 2- ja 5‑vuotiaat lap­set mukaan ideoi­maan pihan toi­min­to­ja, ja sen myö­tä kat­to­te­ras­sil­le vali­koi­tui uusia toi­min­to­ja. Arvaat­te­ko mitä?

Säh­kö­suun­nit­te­li­jan kans­sa mie­tit­tiin valais­tus­asioi­ta (meil­lä on muu­ten ihan lois­ta­va säh­kö­ura­koit­si­ja­kin!) ja keit­tiön toi­mit­ta­jan kans­sa vii­meis­tel­tiin aja­tuk­set säi­ly­tys­ka­lus­tei­den osal­ta.

Syys­kuu 2019

Alku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukaan talon jul­ki­si­vu oli tar­koi­tus teh­dä kevääl­lä heti säi­den sal­lies­sa. Kesän aika­na suun­ni­tel­mat alkoi muut­tua — myy­jäm­me Lam­mil­ta kysyi erään pala­ve­rin päät­teek­si, ollaan­ko me mie­tit­ty jos rap­paus teh­täi­siin­kin jo syk­syl­lä? Eipä oltu mie­tit­ty. Oltiin oltu sii­nä uskos­sa, että hark­ko­jen oli­si hyvä olla yksi koko­nai­nen vuo­si pys­tys­sä aset­tu­mas­sa ennen rap­paus­ta.

Tar­jous­kier­ros rap­pauk­sen osal­ta oli nopea ja teho­kas. Naps vain, ja oltiin löy­det­ty hyvä teki­jä­tii­mi. Samal­la tuli tie­ten­kin kii­re alkaa tila­ta myös ulko­ver­hous­lau­to­ja, jot­ta ne oli­si ton­til­la heti kun rap­paus on val­mis.

Ikku­nat ja ovet saa­pui­vat syys­kuun alus­sa. Sat­tui tie­ten­kin niin, että sama­na päi­vä­nä ton­til­la oli maan­ra­ken­ta­ja teke­mäs­sä lop­pu­täyt­tö­jä, Sadex asen­ta­mas­sa vesi­kou­ru­ja ja kat­to­tur­va­tuot­tei­ta, ikku­na­po­ruk­ka lait­ta­mas­sa ikku­noi­ta ja ovia pai­koil­leen ja rap­paa­jat tuo­mas­sa teli­nei­tä työ­maal­le. Ja tont­ti­han on pos­ti­mer­kin kokoi­nen.

Täs­sä oli­si ollut täy­del­li­nen tilai­suus sös­siä orke­straa­tio, mut­ta niin ei kui­ten­kaan käy­nyt.

Syys­kuus­sa tak­ka-asia rat­ke­si ainoal­la oikeal­la taval­la. Pää­sim­me jut­tusil­le toi­mi­jan kans­sa, jol­ta lopul­ta pää­dyim­me tilaa­maan tak­ka­sy­dä­men sekä takan muu­rauk­sen. Tila­sim­me työ­maal­le savu­hor­mi­pa­ke­tin, jon­ka run­kou­ra­koit­si­ja muu­ra­si pai­koil­leen. Tämä hom­ma venyi paril­la kuu­kau­del­la täy­sin mei­dän vai­hei­lun takia, kii­tos taas ura­koit­si­jal­lem­me kär­si­väl­li­syy­des­tä.

Loka­kuu 2019

Täs­sä kuus­sa kat­to­te­ras­seil­le on asen­net­tu bitu­mi­ker­mit. Nyt kun teras­si on vesie­ris­tet­ty, on rap­paus­ta­kin pääs­ty edis­tä­mään. Sää­olo­suh­teil­la on käsit­tääk­se­ni kaik­kein tär­kein mer­ki­tys rap­paa­mi­sen onnis­tu­mi­ses­sa. Lii­an kuu­ma ja kui­va on huo­no, hyvin kos­tea keli on huo­no ja pak­ka­nen on myös­kin huo­no. Sor­met ris­tis­sä seu­raam­me nyt sää­en­nus­tei­ta.

Tulos­sa on myös puhal­lus­vil­lan asen­nus ja tii­veys­mit­taus. Läm­möt saam­me toi­vot­ta­vas­ti pääl­le loka­kuun aika­na, jot­ta pää­sem­me kes­kit­ty­mään sisä­töi­hin. Sitä ennen asun­to­mes­sua­lu­eel­la jär­jes­te­tään ensim­mäi­nen media­päi­vä loka­kuun lopus­sa 29.10. Mei­dän­kin tule­va kotim­me on avoin­na sil­loin ja olem­me siel­lä pai­kal­la yhdes­sä pää­näyt­teil­lea­set­ta­jam­me Lam­mi Kivi­ta­lon edus­ta­jien kans­sa.

Val­mis­ta ei kaik­ki tie­ten­kään tuol­loin vie­lä ole, vaik­ka soh­van­kin väriä on jo mie­tit­ty ihan monen ihmi­sen voi­min.

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa