KODIN SYDÄN

Mei­dän tule­van kodin suun­nit­te­lua on alus­ta asti ohjan­nut kak­si pää­e­le­ment­tiä – talon visu­aa­lis­ta muo­toa tupla­har­ja­kat­to ja sisä­ti­lo­ja lei­ju­vat por­taat. Tai­taa olla jopa niin, että ensin oli idea por­tais­ta ja sen jäl­keen tuli vas­ta talo. Kir­joi­tin ark­ki­teh­deil­le ensim­mäi­siä toi­vei­tam­me syk­syl­lä 2017: Haluai­sim­me mie­lel­läm­me suo­rat por­taat. Voi­si­ko por­taat olla naa­pu­rin kans­sa yhteis­tä umpi­nais­ta sei­nää vas­ten? Mukaan olin liit­tä­nyt kuvan lei­ju­vis­ta por­tais­ta, jos­sa oli mus­tat pin­na­kai­teet.

Pin­te­rest-kan­sio­ni oli pul­lol­laan idea­ku­via por­tais­ta, ja kun aloin kerää­mään nii­tä yhteen, huo­ma­sin samo­jen asioi­den tois­tu­van uudes­taan ja uudes­taan. Por­taat ilman var­si­nais­ta run­koa, askel­mat aitoa puu­ta, teräs­kai­teet, industrial tyy­li – rou­he­aa, pel­kis­tet­tyä, vähän karua mut­ta tyy­li­käs­tä.

Kuvat vasen puo­li: Free­dom Arc­hi­tectsNot a Paper HouseSuvaco

Kuvat oikea puo­li: Desi­reeEeS­tairsJvr arc­hi­tects & inte­riors

Rakas­tan raa­ka­be­to­ni­sia pin­to­ja, eten­kin yhdis­tet­ty­nä puu­hun ja teräk­si­siin yksi­tyis­koh­tiin. Tämä tyy­li ei kui­ten­kaan sel­lai­se­naan sovi tule­vaan kotiim­me. Vaik­ka kivi­ta­loa teem­me­kin, on puu mate­ri­aa­li­na hyvin vah­vas­sa osas­sa sekä jul­ki­si­vua että sisä­ti­lo­ja. (Meil­lä on muu­ten aivan mah­ta­va puu­toi­mit­ta­ja yhteis­työ­kump­pa­ni­na, mut­ta sii­tä lisää myö­hem­min!)

Pin­te­rest-kuvis­ta ei usein­kaan saa sen suu­rem­paa hyö­tyä kuin vain idean. Niin täs­sä­kin tapauk­ses­sa. Alku­pe­räis­tä läh­det­tä, tai kuvas­sa ole­van tuot­teen teki­jää tai toi­mit­ta­jaa har­voin saa Pin­te­res­tis­tä sel­vil­le. Ja jos saa, se voi löy­tyä vaik­ka Japa­nis­ta tai Austra­lias­ta. Löy­sin kui­ten­kin uudeh­kon, pie­nen ja nuo­ren suo­ma­lai­sen yri­tyk­sen, joka suun­nit­te­lee, val­mis­taa ja asen­taa juu­ri sel­lai­sia por­tai­ta, jois­ta olen näh­nyt unia.

Kun ensim­mäi­sen ker­ran otin yhteyt­tä por­ras­toi­mit­ta­jaan maa­lis­kuus­sa 2018, oli meil­lä vie­lä suun­ni­tel­mis­sa teh­dä puu­ta­lo. Olim­me kes­kus­tel­leet poten­ti­aa­li­sen puu­ta­lo­toi­mit­ta­jam­me kans­sa, että teki­sim­me asun­to­jen väli­sen sei­nän beto­ni­har­kois­ta, vaik­ka talo muu­ten tulee puu­ra­ken­tei­se­na. Tämän ei pitä­nyt olla ongel­ma. Tie­sin, että suo­sik­ki­por­ras­mal­lim­me vaa­ti­si beto­ni­sei­nän, joten tämä hom­ma oli hoi­dos­sa. Por­ras­toi­mi­tuk­sen osal­ta saa­toim­me olla liik­keel­lä vähän tur­han ajois­sa, mut­ta kos­ka por­taat tule­vat ole­maan hyvin kes­kei­sel­lä pai­kal­la kodis­sam­me, halusim­me löy­tää täy­del­li­ses­ti sopi­van tuot­teen.

Por­ras­toi­mit­ta­jal­ta saim­me hie­noa pal­ve­lua, esi­mer­kik­si yksi­tyis­koh­tais­ta tie­toa tek­ni­sis­tä vaa­ti­muk­sis­ta, joi­ta väli­tim­me eteen­päin talo­teh­taan suun­nit­te­li­joil­le. Kevään aika­na tilan­ne kui­ten­kin muut­tui, ja kes­kus­te­lut puu­ta­lo­toi­mit­ta­jan kans­sa päät­tyi­vät. Myö­hem­min kesäl­lä, kun olim­me teh­neet sopi­muk­sen Lam­mi Kivi­ta­lo­jen kans­sa, otin yhteyt­tä por­ras­toi­mit­ta­jaan ja ker­roin uusis­ta suun­ni­tel­mis­tam­me. Lähe­tin ark­ki­teh­tien teke­mät päi­vi­te­tyt 3D-mal­lin­nuk­set talos­ta por­ras­toi­mit­ta­jal­le ja asiat alkoi­vat lok­sah­del­la niil­le kuu­lu­vil­le pai­koil­leen.

Elo­kuus­sa 2018 olim­me teh­neet sopi­muk­sen Gra­don kans­sa KAN­NEL-por­tais­ta. Gra­do on vuon­na 2010 perus­tet­tu yri­tys, jon­ka por­taat suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan koko­naan Suo­mes­sa, Pirk­ka­las­sa. KAN­NEL-por­tai­den run­ko on teräs­tä ja askel­mat mas­sii­vi­puu­ta. Täs­sä mal­lis­sa run­ko on koko­naan pii­los­sa ja askel­mat ikään kuin lei­ju­vat ilmas­sa. Kos­ka asun­to on kom­pak­ti ja sijoi­tet­tu pie­neh­köl­le ton­til­le, on tär­ke­ää että luon­non­va­loa saa­daan myös raken­nuk­sen kes­kio­siin. Kor­kea sisään­tu­lo, olo­huo­neen kor­kea tila ja ilma­va KAN­NEL-por­ras näi­den välis­sä takaa sen, että valo pää­see vir­taa­maan läpi asun­non.

Gra­do Design Oy

KAN­NEL-por­tai­siin voi vali­ta askel­mat eri mas­sii­vi­puu­vaih­toeh­dois­ta, jot­ka sävy­te­tään toi­vei­den mukaan. Meil­lä on lat­tia­ma­te­ri­aa­lin valin­ta vas­ta edes­sä, joten emme ole vie­lä päät­tä­neet mitä puu­ta haluam­me askel­miin. Teräk­si­set pin­na­kai­teet tule­vat mus­ta­na, sen olem­me päät­tä­neet jo ennen kuin taloa­kaan oli suun­ni­tel­tu. Olen täy­sin ihas­tu­nut pin­na­kai­tei­siin, ja onnek­si saam­me käy­tet­tyä sitä myös laa­jem­min. Por­tai­siin kiin­nit­ty­vä pin­na­kai­de jat­kuu ylös asti muo­dos­taen ylä­ker­ran avoi­men reu­nan kai­teen. Ylä­ker­ras­sa pin­na­kai­det­ta on kaik­kien auk­ko­jen reu­noil­le ja myös osa kat­to­te­ras­sin kai­tees­ta on kor­vat­tu pin­na­kai­teel­la.

Gra­don net­ti­si­vuil­la yri­tyk­sen perus­ta­ja, tuo­te­ke­hi­ty­sin­si­nöö­ri Lau­ri Kris­to ker­too tuot­teis­taan:

Por­tai­den val­mis­tuk­ses­sa haem­me tasa­pai­noa insi­nöö­ri­tai­don, käsi­työn ja hyvän desig­nin välil­lä. Design ei mer­kit­se meil­le vain ulko­nä­köä, vaan se on myös käy­tän­nöl­li­syyt­tä. — Laa­duk­kaat ja kes­tä­vät por­taat ovat meil­le kun­nia-asia. Emme halua suo­sia ker­ta­käyt­tö­kult­tuu­ria. Huo­lel­la suun­ni­tel­tu, val­mis­tet­tu ja huol­let­tu por­ras kes­tää vuo­si­kym­me­niä.

Voi­ko näi­tä por­tai­ta olla rakas­ta­mat­ta? No ei voi!

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa