MIKÄS KII­RE TÄS­SÄ ON? — ERÄÄN ASUN­TO­MES­SU­HANK­KEEN KES­TO

Oma­ko­ti­ta­lon raken­taa kes­ki­mää­rin vuo­des­sa, las­ken­ta­ta­vas­ta riip­puen. Jos aja­tel­laan koko pro­ses­sia talon suun­nit­te­lus­ta sii­hen, että myös piha on raken­net­tu, ei vuo­si­kaan toden­nä­köi­ses­ti rii­tä. Paik­ka­kun­nas­ta riip­puen myös lupa­vai­he vie aikaa, pahim­mil­laan jopa puo­li vuot­ta.

Meil­lä ei ole aiem­paa koke­mus­ta raken­ta­mi­ses­ta, eikä näin ollen ver­tai­lu­koh­taa taval­li­seen raken­ta­mi­seen. En osaa aja­tel­la var­si­nais­ta raken­ta­mis­ta oma­na eril­li­se­nä vai­hee­naan, vaan meil­lä on koko ajan ollut aika­ja­nal­la pro­jek­tin koko­nais­kes­to. Asun­to­mes­su­ku­vio tuo tähän ext­ra­na myös sen, että emme tule muut­ta­maan uuteen kotiim­me vie­lä sil­loin kun se on val­mis, vaan vas­ta mes­su­jen jäl­keen.

Pää­tös talon raken­ta­mi­ses­ta juu­ri asun­to­mes­suil­le ei ollut meil­le mikään pit­kän päh­ki­mi­sen tulos. Se on kui­ten­kin alus­ta asti anta­nut oman lei­man­sa täl­le pro­jek­til­le. Moni on jo moneen ker­taan har­mi­tel­lut mei­dän puo­les­ta sitä, miten kau­an me jou­dum­me odot­ta­maan ennen kuin pää­sem­me muut­ta­maan uuteen kotiin. Mut hei, mikäs kii­re täs­sä on kun on jotain mitä odot­taa!

Syk­sy 2017

Yhteis­työ SAI­KA Desig­nin ark­ki­teh­tien kans­sa alkoi loka­kuus­sa 2017. Ensim­mäi­set poh­ja­luon­nok­set val­mis­tui­vat mar­ras­kuun alus­sa. Nii­tä hiot­tiin, ei pal­joa mut­ta sen ver­ran että täy­del­li­nen poh­ja oli val­mis. Mar­ras­kuun lopus­sa val­mis­tui 3D-mal­lin­nuk­set ja pää­sim­me näke­mään ekan ker­ran, mil­tä talon jul­ki­si­vu näyt­tää.

Tont­ti­ha­ke­mus jätet­tiin sisään vuo­den toi­sek­si vii­mei­se­nä päi­vä­nä. Hake­mus itses­sään oli moni­kym­men sivui­nen teks­ti­nip­pu, jon­ka liit­teek­si lisät­tiin nimet­tö­mä­nä luon­nos­suun­ni­tel­mat talos­ta. 

Kevät 2018

Hel­mi­kuun alus­sa saim­me tie­tää, että mei­dät oli valit­tu mes­su­ra­ken­ta­jik­si tont­ti­haun ensim­mäi­sel­tä kier­rok­sel­ta. Täs­tä käyn­nis­tyi raas­ta­va talo­toi­mit­ta­jien kil­pai­lu­tus. Raas­ta­va sik­si, että 90% talo­toi­mit­ta­jis­ta oli­si halun­nut muut­taa mei­dän taloa ole­mas­sa ole­vaan muot­tiin sopi­vak­si. Täs­sä koh­taa emme halun­neet jous­taa, kos­ka emme olleet val­mii­ta muut­ta­maan talon ark­ki­teh­tuu­ria.

Ekal­la tar­jous­kier­rok­sel­la olim­me olleet yhtey­des­sä yli kah­teen­kym­me­neen talo­teh­taa­seen. Lop­pu­tu­los oli nol­la. Tou­ko­kuus­sa­kaan meil­lä ei vie­lä ollut talo­toi­mit­ta­jaa. Kak­kos­kier­ros oli kui­ten­kin menes­tys! Yks­kaks meil­lä oli­kin pel­käs­tään hyviä toi­mi­joi­ta, jois­ta useam­pi oli val­mis toteut­ta­maan talon sel­lai­se­na kuin se oli suun­ni­tel­tu.

Kesä­kuun lopus­sa lai­tel­tiin nimiä pape­rei­hin — olim­me pää­ty­neet kivi­ta­loon ja kir­joit­ta­neet sopi­muk­sen pää­näyt­teil­lea­set­ta­juu­des­ta Lam­mi Kivi­ta­lo­jen kans­sa.

Syk­sy 2018

Kesäl­lä kaik­ki raken­ta­mi­seen liit­ty­vät viras­tot oli sul­jet­tui­na. Saim­me kui­ten­kin kiin­ni­tet­tyä pro­jek­tiin tähän asti puut­tu­neet rakenne‑, säh­kö- ja lvi-suun­nit­te­li­jat. Ark­ki­teh­dit laa­ti­vat pää­pii­rus­tuk­sia, mitä sitä­kin teh­tiin pie­nel­lä ris­kil­lä. Olim­me­han hake­neet ja saa­neet ton­tin suun­ni­tel­mal­la puu­ta­los­ta, joka oli kui­ten­kin muut­tu­nut mat­kan var­rel­la kivi­ta­lok­si. Ennen raken­nus­lu­van hake­mis­ta asun­to­mes­su­koh­tei­den pää­pii­rus­tuk­set tuli hyväk­syt­tää Laa­tu­ryh­mäl­lä ja tämä toi vie­lä yhden mut­kan lisää.

Laa­tu­ryh­män hyväk­syn­tä saa­pui syys­kuun lopus­sa, jon­ka jäl­keen käyn­nis­tyi tasan 100 päi­vää kes­tä­nyt lupa­vai­he.

Kevät 2019

Raken­nus­lu­pa var­mis­tui hel­mi­kuun alus­sa ja aloi­tus­ko­kous pidet­tiin maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä. Talon paik­ka mer­kit­tiin lumi­han­keen ja kah­den vii­kon kulut­tua täs­tä tont­ti oli muut­tu­nut raken­nus­työ­maak­si. Eikä lumes­ta tie­toa­kaan!

Ensim­mäi­nen kuu­kausi oli hui­kea — maa­työt, perus­tuk­set ja met­rin kor­keu­del­ta taloa val­mii­na. Kesä­kuus­sa sydän pamp­pai­li joka ker­ta ton­til­le men­täes­sä, aina oli tapah­tu­nut jotain uut­ta ja suur­ta sit­ten vii­me ker­ran. Hei­nä­kuun alus­sa, vuo­si ennen kesän 2020 asun­to­mes­su­ja, vie­tim­me har­ja­kai­sia aurin­koi­ses­sa mut­ta jää­tä­vän kyl­mäs­sä kelis­sä.

Syk­sy 2019

Syk­syn aika­na mes­sua­lu­eel­la alkoi tapah­tu­maan. Lähes kai­kil­la ton­teil­la alkoi raken­ta­mi­nen ja alue hah­mot­tui koko ajan parem­min. Meil­lä val­mis­tui lat­tia­va­lut elo­kuus­sa ja ikku­nat saa­pui­vat syys­kuus­sa. Suun­nit­te­lu ja haa­vei­lu siir­tyi sisä­ti­loi­hin — pin­ta­ma­te­ri­aa­lei­hin, keit­tiö­ka­lus­tei­siin ja huo­ne­ka­lui­hin.

Talon jul­ki­si­vun vii­meis­te­lyä pääs­tiin edis­tä­mään roi­mas­ti etua­jas­sa. Alun­pe­rin kevääl­le 2020 aika­tau­lu­tet­tu työ alkoi loka­kuus­sa talon rap­paa­mi­sel­la. Puu­ver­houk­sen työs­tö aloi­tet­tiin mar­ras­kuus­sa, ja nyt vuo­den 2019 vii­mei­se­nä päi­vä­nä asen­net­tiin vii­mei­siä pel­ti­te­hos­tei­ta.

Nopeas­ti las­ket­tu­na mei­dän raken­nus­pro­jek­tin koko­nais­kes­to suun­nit­te­lus­ta talon val­mis­tu­mi­seen tulee ole­maan 2 vuot­ta 8 kuu­kaut­ta. Kuta­kuin­kin yhtä kau­an kuin kol­me täy­siai­kais­ta ras­kaut­ta. Pitää myös huo­mioi­da, että täs­sä mei­dän tapauk­ses­sa val­mis tar­koit­taa sitä, että talo on ihan ihan oikeas­ti val­mis ja vähän enem­män­kin. Eli sisus­tet­tu, sän­gyt pedat­tu, pöy­tä katet­tu ja piha tikis­sä. 

Tähän sit­ten vie­lä 2–3 kuu­kaut­ta lisää ennen kuin me itse pää­sem­me muut­ta­maan sisään. Ei sovi malt­ta­mat­to­mil­le!

Kevääl­le on aika­tau­lu­tet­tu noin 30 asi­aa, ja aika var­maa on että vähin­tään toi­set 30 on vie­lä aika­tau­lut­ta­mat­ta. Pal­jon on teke­mis­tä, ja var­mas­ti meil­lä­kin se oikea kii­re on vas­ta edes­sä. 

Kak­si täyt­tä vuot­ta raken­ta­mis­ta täyn­nä, tänään kip­pis­tel­lään sil­le.

Timant­tis­ta uut­ta vuot­ta!

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa