ONKO PIHAN PAK­KO OLLA SUU­RI?

“Me siis saa­tiin arvon­nas­sa tont­ti ja koko on vain 1400 neliö­tä. Mul­le se riit­täi­si, mut­ta mie­hen mie­les­tä 1600 neliö­tä oli­si ihan mak­si­mi, että kan­nat­taa oma­ko­ti­ta­lo lait­taa pys­tyyn?”

“Kyl­lä se on tosi pie­ni, mut­ta riip­puu mis­sä asut­te. Kau­pun­geis­sa­han jae­taan jopa 700 neliön tont­te­ja.”

Lai­nauk­set Kaksplus.fi ‑kes­kus­te­lu­pals­tal­ta (2013)

Mei­dän ton­tin koko on 606 m². Talo vie ton­tin pin­ta-alas­ta noin 240 m², jos­ta puo­let on mei­dän kotia. Pihaa jää kai­ken kaik­ki­aan noin 360 m², jos­ta mei­dän pihaa on 180 m².

Riit­täi­si­kö tämä teil­le?

Meil­le se riit­tää.

Ton­tin valin­ta

Kun me läh­dim­me ark­ki­teh­tien kans­sa suun­nit­te­le­maan taloa, suun­ni­tel­tiin se nime­no­maan täl­le ton­til­le. Tont­ti sopi kaik­kein par­hai­ten tehok­kaal­le pari­ta­lol­le ja mah­dol­lis­ti talon sijoit­ta­mi­sen ton­til­le niin, että saim­me toi­vo­mam­me pihan ete­lä-län­si suun­taan.

Kysei­sen ton­tin valin­taan vai­kut­ti myös alus­ta­va tie­to maa­poh­jan laa­dus­ta ja sen sopi­vuu­des­ta raken­ta­mi­seen. Tie­sim­me, että sekä paa­lu­tus että lou­hin­ta nos­tai­si perus­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia, ja täl­lä ton­til­la kum­paa­kaan ei ehkä tar­vit­si­si teh­dä. Maa­pe­rä­tut­ki­mus syys­kuus­sa 2018 tuki ennak­ko-ole­tuk­sia. jot­ka vah­vis­tui­vat maa­lis­kuus­sa 2019 maa­töi­den alet­tua. Tont­ti oli hyvää moree­ni­maa­ta, paa­lu­tus­ta ei tar­vit­tu mut­ta pie­ni nyp­py­lä jou­dut­tiin lou­hia pois. Se ei onnek­si vai­kut­ta­nut suu­res­ti koko­nais­kus­tan­nuk­siin.

Talon paik­ka

Kom­pak­til­la ton­til­la ton­tin käy­tön suun­nit­te­lu koros­tuu. Tilan mak­si­moi­mi­sek­si toi­voim­me, että talo itses­sään jo suun­ni­tel­tai­siin niin, että se oli­si mah­dol­lis­ta sijoit­taa kiin­ni ton­tin reu­naan. Näin talon toi­sel­le puo­lel­le jäi­si mah­dol­li­sim­man pal­jon tilaa pihal­le ja teras­sil­le.

Ei se piha sil­ti­kään suu­ri ole, mut­ta aina­kin ton­tin käyt­tö on nyt opti­moi­tu.

En voi lii­kaa heh­kut­taa ark­ki­teh­tien ide­aa auto­ka­tok­sien sijoit­ta­mi­ses­ta osak­si koko­nai­suut­ta siten, että kadul­ta pää­see aja­maan suo­raan katok­siin. Tämän lisäk­si auto­ka­tos­ten pääl­le sijoi­te­tut kat­to­te­ras­sit toi meil­le kai­vat­tua ext­ra­ti­laa ja mah­dol­li­suu­den moni­puo­li­sem­paan ulko­ti­lan käyt­töön.

Maa­työt

Ark­ki­teh­dit luon­nos­te­li­vat lupa­vai­hees­sa ase­ma­piir­rok­seen pihan kes­kei­siä toi­min­to­ja. Halusim­me kui­ten­kin ottaa piha­suun­nit­te­li­jan mukaan mah­dol­li­sim­man aikai­ses­sa vai­hees­sa, jot­ta yleis­suun­ni­tel­maa voi­si hyö­dyn­tää jo maan­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Tämä ei kui­ten­kaan toteu­tu­nut, kos­ka tasai­sen laa­keal­la pie­nel­lä ton­til­la ei juu­ri­kaan ollut mah­dol­lis­ta esi­mer­kik­si toteut­taa maan­täyt­tö­jä vää­rin.

Meil­lä oli jää­nyt taka­rai­voon eri ihmis­ten puhe sii­tä, kuin­ka maa­töi­hin bud­je­toi­daan yleen­sä lii­an ala­kant­tiin. Tämä mie­les­sä vara­sim­me maan­ra­ken­ta­mi­seen omas­ta mie­les­täm­me tar­peek­si. Toi­saal­ta ynnä­sim­me maa­työt ja var­si­nai­sen pihan raken­ta­mi­sen samal­le rivil­le, mikä käy­tän­nös­sä tar­koit­taa sitä, että pihaan vara­tun bud­je­tin suu­ruus riip­puu sii­tä, mitä maa­töil­le vara­tus­ta bud­je­tis­ta jää jäl­jel­le. 

Piha­suun­nit­te­lu

Pyy­sim­me piha­suun­nit­te­lus­ta tar­jouk­sen muu­ta­mas­ta eri pai­kas­ta ja pää­dyim­me lopul­ta suo­si­tus­ten perus­teel­la Piha­vi­sioon. Googlaa­mal­la­kin löy­tyi hin­tae­si­merk­ke­jä piha­suun­ni­tel­mil­le, ja huo­ma­sin eri­tyi­ses­ti sen, että TV:stä tut­tu­jen suun­nit­te­li­joi­den hin­nat oli sel­väs­ti eri leve­lil­lä.

Kävim­me suun­nit­te­lun raa­me­ja ja toi­vei­tam­me läpi Piha­vi­sio­nin mai­se­ma­suun­nit­te­li­ja Jani­tan kans­sa ensim­mäi­sen ker­ran vuo­den 2018 lopul­la. Kun ei ole iki­nä aiem­min itsel­lä ollut omaa pihaa, oli toi­veet eten­kin viher­ra­ken­ta­mi­sen suh­teen ihan hakuses­sa.

Saim­me Jani­tal­ta piham­me ensim­mäi­sen yleis­suun­ni­tel­man vii­me kevää­nä. Ja se oli huip­pu­hy­vä! Teras­sin kokoa oli kas­va­tet­tu rei­lus­ti ja sil­ti taka­pi­hal­le oli saa­tu mah­du­tet­tua nur­mi­kent­tää­kin. Lap­sil­le oli loh­kais­tu oma kul­maus ja itse pidin eri­tyi­sen pal­jon sär­mäs­ti raja­tuis­ta terassi‑, kiveys- ja istu­tusa­lueis­ta.

Pihan raken­ta­mi­seen suo­si­tel­tiin varat­ta­van mini­mis­sään 100€ / m2, mikä­li taka­pi­ha tulee pää­osin nur­mik­koa. Pihan raken­ta­mi­sen koko­nais­kus­tan­nuk­set riip­puu osit­tain myös las­ken­ta­ta­vas­ta. Meil­lä esi­mer­kik­si osa teras­sis­ta on muka­na talon bud­je­tis­sa, ei pihan.

Yleis­suun­ni­tel­maa seu­raa toteu­tus­suun­ni­tel­ma, jon­ka poh­jal­ta läh­dem­me pyy­tä­mään tar­jouk­sia pihan toteut­ta­mi­sek­si. Toteu­tus­suun­ni­tel­ma sisäl­tää mm. raken­tei­den mate­ri­aa­li­mää­rit­te­lyt, kas­vi­la­jit ja tai­mi­koot, mate­ri­aa­li­luet­te­lot ja raken­tei­den sekä kas­vil­li­suu­den mää­rä­las­ken­nan. Pihan toteu­tus­suun­ni­tel­ma on val­mis muu­ta­man päi­vän sisäl­lä. 

On tär­ke­ää uhra­ta aikaa myös piha­ti­lo­jen suun­nit­te­lul­le. Ammat­ti­lai­sen muka­nao­lo koros­tuu, kun tilaa on vähän. Ilman piha­suun­ni­te­li­jaa emme oli­si saa­neet pie­nes­tä pihas­ta sen koko poten­ti­aa­lia käyt­töön.

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa