PÄI­VÄ PAR­KET­TI­PA­RA­TII­SIS­SA

Loka­kuus­sa kävim­me ensim­mäis­tä ker­taa iki­nä Loi­maal­la — ja hyväs­tä syys­tä. Olim­me saa­neet kut­sun Tim­berwi­sen teh­taal­le tutus­tu­maan lank­ku­par­ke­tin val­mis­tuk­seen.

Heti läh­ties­sä huo­ma­sim­me, ettei meil­lä ollut Loi­maan sijain­nis­ta kovin­kaan tark­kaa käsi­tys­tä. Minä olin läh­dös­sä koh­ti Han­koa ja Sami Saloa. Mat­ka suun­tau­tui län­nen sijas­ta enem­män poh­joi­seen. Navi­gaat­to­rin ohjeil­la löy­sim­me kui­ten­kin hel­pos­ti peril­le.

Tim­berwi­se on vuon­na 1999 perus­tet­tu per­hey­ri­tys, joka val­mis­taa pää­osin koti­mai­sis­ta raa­ka-aineis­ta lank­ku- ja design­par­ket­ti­tuot­tei­ta. Itse tutus­tuim­me Tim­berwi­seen alun­pe­rin TV:n sisus­tus­oh­jel­mien kaut­ta, mut­ta var­si­nai­nen rakas­tu­mi­nen tapah­tui Porin asun­to­mes­suil­la. Sii­tä läh­tien meil­le on ollut sel­vää, että uuden kodin lat­tia­ma­te­ri­aa­lik­si vali­taan Tim­berwi­sen lank­ku­par­ket­ti.

Pää­sim­me tutus­tu­maan teh­taa­seen brän­di­joh­ta­ja Lau­ran ja tuo­tan­to­joh­ta­ja Jari Johans­so­nin kans­sa. Kier­rok­sel­la kävi nopeas­ti sel­väk­si, miten tark­ka ja auto­ma­ti­soi­tu Tim­berwi­se par­ke­tin val­mis­tus­pro­ses­si on. Teh­taan auto­maa­tio­as­te on vie­ty hyvin kor­keal­le, jot­ta tuot­tei­den laa­tu­kri­tee­rit pys­ty­tään täyt­tä­mään. Laa­dun takaa­vat myös kor­kea­luok­kai­set raa­ka-aine­va­lin­nat, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat erä­koh­tai­sen raa­ka-ainei­den alku­pe­rän jäl­ji­tet­tä­vyy­den.

Arvat­kaa­pa muu­ten ket­kä vas­taa­vat teh­taal­la laa­dus­ta? No nai­set tie­ten­kin!

Teh­das pys­tyy ope­roi­maan kesä­ai­kaan täy­sin oma­va­rai­ses­ti oman voi­ma­lai­tok­sen avul­la, joka toi­mii teh­taan pro­ses­seis­sa yli­jää­mä­nä muo­dos­tu­van ener­gia­ja­keen polt­ta­mi­sel­la sekä aurin­ko­pa­nee­lien tuot­ta­mal­la säh­köl­lä.

Design­par­ket­tien — kuten kalan­ruo­to ja chev­ron — lan­see­raa­mi­sen jäl­keen mate­ri­aa­lia on pys­tyt­ty hyö­dyn­tä­mään entis­tä parem­min. Eri­lai­set Design­par­ke­tit val­mis­tu­vat tuo­tan­non sivu­tuot­tee­na syn­ty­vis­tä pit­kien lank­ku­jen pää­ty­pa­lois­ta. Pie­nem­mis­tä huk­ka­pa­lois­ta val­mis­te­taan mm. mal­li­pa­lo­ja asiak­kail­le tilat­ta­vak­si. Tim­berwi­sel­la mal­li­pa­la­puo­li työl­lis­tää yhden hen­ki­lön koko­päi­väi­ses­ti.

Oma eri­koi­suus on myös Tim­berwi­se Twi­se tuot­teet. Ne on tuo­tan­non yli­jää­mä­ma­te­ri­aa­lis­ta tai var­ta vas­ten par­ke­tis­ta val­mis­tet­tu­ja pie­ne­si­nei­tä, huo­ne­ka­lu­ja tai sei­nä­ma­te­ri­aa­le­ja, joil­la on eri­tyi­nen desig­nar­vo.

Oli aika usko­ma­ton­ta näh­dä, miten mon­ta vai­het­ta lat­tia­ma­te­ri­aa­li käy läpi ennen kuin lopul­li­nen tuo­te on val­mis. Ja miten pal­jon eri­lai­sia vari­aa­tioi­ta voi­kaan olla. Teh­taal­la val­mis­tuu par­ket­tia tam­mes­ta, leh­ti­kuuses­ta ja saar­nes­ta. Laji­tel­mia löy­tyy nel­jän­lais­ta: tasa­vä­ri­nen ja oksa­ton select, luon­nol­li­nen ja pie­niok­sai­nen clas­sic, krou­vim­pi oksai­nen rus­tic ja täs­tä vie­lä­kin rou­heam­pi vin­ta­ge.

Vah­va puun­ja­los­tuk­sen osaa­mi­nen ja oma teh­das Suo­mes­sa erot­taa Tim­berwi­sen kai­kis­ta muis­ta. Jän­nä näh­dä, mitä ne seu­raa­vak­si kek­sii! 

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa