RAK­SA­MOT­TO #1 — ONGEL­MAT ON TEH­TY RAT­KAIS­TA­VAK­SI

Ton­til­la on tou­hut­tu pian kol­me kuu­kaut­ta. Ja miten se sit­ten näkyy mei­dän elä­mäs­sä:

  1. Rahan­me­no ei tun­nu enää mil­tään. Eipä.
  2. Lap­set huu­taa joka ker­ta kun istu­taan autoon: ”Ei kai taaaaas ton­til­le!?”
  3. Kukaan ei koh­ta enää työ­pai­kal­la istu vie­reen lou­nas­pöy­däs­sä, kos­ka rak­sa­ju­tut.
  4. Teke­mi­sen tai ajat­te­le­mi­sen puu­tet­ta ei ole iki­nä. Vai oli­ko sel­lais­ta aiem­min­kaan??
  5. Lap­sen neu­vo­la­lo­mak­kees­sa kir­jat­tiin talo­pro­jek­ti sekä voi­mia anta­viin että kuor­mit­ta­viin teki­jöi­hin. Kos­ka niin­hän se on.
  6. Ennen ei tie­det­ty mikä on kat­to­tuo­li, ruo­de­lau­ta, hule­ve­si, Finn­foam, radon­put­ki, high-end-lat­tia­kai­vo, rei­si­lau­ta, kali­broi­tu laat­ta, syn­ty­paik­ka­la­jit­te­lu, U‑arvo, punos­pii­rus­tus, lit­te­ra, imey­tys­kai­vo jne. Mut­ta nyt tie­de­tään!

Raken­ta­mi­nen on eden­nyt tähän asti etu­pai­not­tei­ses­ti. En olis iki­päi­vä­nä usko­nut, että sei­nät nousee näin nopeas­ti. Ollaan tois­tai­sek­si raken­net­tu hyvin­kin itsek­seen — mei­dän kort­te­lis­sa ei ole aloit­ta­nut vie­lä kukaan muu. Ele­men­tit nousee tänä päi­vä­nä älyt­tö­män nopeas­ti, joten moni myö­hem­min aloit­ta­va menee meis­tä var­mas­ti vie­lä ohi. Mut ei tämä mikään nopeus­kil­pai­lu onnek­si ole, kai­kil­la raken­ta­jil­la on sama dead­li­ne: 15. tou­ko­kuu­ta 2020. Johon on muu­ten tänään tasan 11 kuu­kaut­ta aikaa!

Kysyin vii­me vii­kol­la mei­dän vas­taa­val­ta, miten hänen näkö­kul­mas­taan mei­dän pro­jek­ti on men­nyt. ”Oikein hyvin­hän se on men­ny”, hän sanoi.

En tie­dä mitään kal­li­sar­voi­sem­paa, kuin hyvät ura­koit­si­jat. Meil­lä asiat sol­juu eteen­päin run­kou­ra­koit­si­jan toi­mes­ta, jol­la on iso roo­li asioi­den, tilaus­ten, ihmis­ten, konei­den ja teli­nei­den orga­ni­soi­mi­ses­sa. Hän on niin­kuin live-Trel­lo, puhe­lin piip­paa mer­kik­si kun mei­dän pitää hoi­taa osam­me. Niin­kuin vii­mek­si eilen, kun tila­sim­me pel­ti­po­jat ton­til­le parin vii­kon pää­hän teke­mään mei­dän katon sekä mit­ta­mie­hen teke­mään auk­ko­jen tar­kis­tus­mit­tauk­set ennen ikku­noi­den tilaa­mis­ta.

Ja vaik­ka kaik­ki ei aina mene niin­kuin on suun­ni­tel­tu, on pro­jek­ti eden­nyt tähän asti mei­dän­kin mie­les­tä ihan tosi hie­nos­ti.

Pait­si sil­loin yhte­nä päi­vä­nä.

Onte­lo­laa­tat oli tilat­tu saa­pu­vak­si tiet­ty­nä kel­lon­ai­ka­na kah­des­sa kuor­mas­sa. Ura­koit­si­ja mie­hi­neen oli ton­til­la, samoin erik­seen tilat­tu nos­tu­ri kul­jet­ta­ji­neen onte­lo­laat­to­jen nos­ta­mis­ta var­ten. Aamu­päi­vän kuor­ma tuli ajal­laan ja saa­tiin asen­net­tua ilman ongel­mia pai­kal­leen.

Eka puhe­lu tuli pari tun­tia ennen kuin toi­sen kuor­man piti olla peril­lä. Kul­je­tus tuli­si myö­häs­ty­mään mak­si­mis­saan tun­nil­la aika­tau­lu­haas­tei­den vuok­si. Eli tun­ti yli­mää­räis­tä mak­set­ta­vaa, jos­ta voi­si rekla­moi­da myö­hem­min. Tie­dät­te­kö muu­ten mitä nos­tu­ri kul­jet­ta­ji­neen kus­tan­taa? Vink­ki: Vähän enem­män kuin oma tun­ti­palk­ka­ni.

Toi­nen puhe­lu tuli kun kuor­ma oli tun­nin myö­häs­sä. Kul­jet­ta­ja ker­toi onte­lo­laat­to­jen alla ole­van tuen vään­ty­neen ympä­ri liik­keel­le läh­det­täes­sä, ja oli hyvin lähel­lä että koko kuor­ma oli­si tuhou­tu­nut. Hän vakuut­ti kui­ten­kin onte­lo­laat­to­jen ole­van kun­nos­sa, mut­ta ei tien­nyt mil­loin sai­si kuor­man taas liik­keel­le. Toi­ses­sa pääs­sä me mie­tim­me, pitäi­si­kö kul­je­tus siir­tää seu­raa­val­le päi­väl­le. Tämä tie­ten­kin tar­koit­ti myös sitä, että nos­tu­ri pitäi­si tila­ta ton­til­le myös seu­raa­va­na päi­vä­nä, eikä sii­tä ollut mitään takei­ta. Run­kou­ra­koit­si­ja sanoi odot­ta­van­sa onte­lo­laat­to­jen saa­pu­mis­ta.

Kak­si tun­tia sovi­tun ajan­koh­dan jäl­keen onte­lo­laa­tat saa­pui­vat vih­doin ton­til­le ja nos­tu­ri nos­ti laa­tat pai­koil­leen. Samal­la kui­ten­kin huo­mat­tiin yhden onte­lo­laa­tois­ta ole­van vää­rä, joten laat­to­jen nos­to jäi joka tapauk­ses­sa kes­ken. Yksi laat­ta toi­mi­tet­tiin takai­sin teh­taal­le jaet­ta­vak­si kah­teen osaan. Lopul­ta kävi ilmi, että ongel­ma joh­tui raken­ne­suun­nit­te­li­jan mer­kit­se­mis­vir­hees­tä.

Seu­raa­val­la vii­kol­la puut­tu­neet kaven­ne­tut onte­lo­laa­tat saa­tiin vih­doin asen­net­tua pai­koil­leen. Raken­ne­suun­nit­te­li­jam­me otti täy­den vas­tuun vir­hees­tään, ja mak­soi onte­lo­laat­to­jen yli­mää­räi­sen asen­nuk­sen kus­tan­nuk­set omas­ta pus­sis­taan. Ei voi kuin arvos­taa täl­lais­ta suo­ra­sel­käi­syyt­tä, osoit­taa suur­ta ammat­ti­tai­toa.

Lop­pu hyvin, kaik­ki hyvin — kak­kos­ker­ros koho­aa ja koko run­gos­ta on nyt ¾ osaa pys­tys­sä. Onte­lo­laat­tae­pi­so­di ei näy niin pal­jon raha­pus­sis­sa, mut­ta ajas­sa se on vii­väs­tyt­tä­nyt töi­tä yhdes­tä kah­teen viik­koa. Välil­li­ses­ti vai­ku­tuk­set näkyy myös sii­nä, että jou­dum­me mak­sa­maan yli­mää­räi­siä päi­viä raken­nus­te­li­neis­tä, kos­ka aiem­min käy­tös­sä olleet on jo vie­ty pois. Tai­taa olla aika tyy­pil­lis­tä näis­sä rak­sa­hom­mis­sa, että kaik­ki ei aina mene ihan put­keen. Pää­asia että jokai­nen kan­taa vas­tuun­sa ja yhdes­sä rat­ko­taan ongel­mat.

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa