TAKA­PAK­KIA JA UUTEEN NOUSUUN

Onko­han mil­lään muul­la kuin raken­nusa­lal­la näin vaih­te­le­via tapo­ja koh­del­la asia­kas­ta?! Mä olen aivan var­ma, että me ollaan saa­tu kokea kaik­ki mah­dol­li­set ääri­päät. Oltiin oltu huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä yhtey­des­sä 22 talo­toi­mit­ta­jaan, tavat­tu kas­vo­tus­ten 6, par­haim­mil­laan saa­tu paras­ta pal­ve­lua kos­kaan ja huo­noim­mil­laan ei edes vas­taus­ta yhtey­den­ot­toon. Oikeas­taan huo­noin­ta pal­ve­lua ei edes ole se, ettei vas­taa tie­dus­te­luun, vaan se, että hoi­taa hoi­taa asiat vaan ker­ta­kaik­ki­sen huo­nos­ti. Me ehdit­tiin kes­kus­tel­la erään puu­ta­lo­toi­mit­ta­jan kans­sa usei­ta kuu­kausia, ennen kuin he yks­kaks epä­mää­räi­sel­lä säh­kö­pos­til­la ilmoit­ti­vat ole­van­sa ulko­na hank­kees­tam­me. Ei tosin itket­tä­nyt yhtään, ehkä sii­tä­kin pys­tyi pää­tel­lä jotain.

Yhtäk­kiä tun­tui että ollaan takai­sin nol­las­sa. Aika pian asiat kui­ten­kin kään­tyi­vät ihan uuteen suun­taan. Täs­tä eteen­päin meil­lä oli pel­käs­tään hyviä talo­toi­mit­ta­ja­ta­paa­mi­sia. Kar­toi­tet­tiin hyvin laa­jal­la skaa­lal­la eri­lai­sia tapo­ja toteut­taa mei­dän talo. Ekan kier­rok­sen suu­rin anti oli ymmär­rys sii­tä, että talo­toi­mit­ta­jat, jot­ka raken­ta­vat pää­osin ele­men­teis­tä, eivät tai­vu mei­dän koh­tee­seem­me. Vaik­ka talon muo­to on yksin­ker­tai­nen, tuot­ti tie­tyt asiat pään­vai­vaa val­mis­ta­lo­toi­mit­ta­jil­le. Mai­nos­lauseis­sa luva­taan yksi­löl­li­siä kote­ja, mut­ta todel­li­suu­des­sa talo­teh­das pys­tyy teke­mään vain oman sapluu­nan­sa mukai­sia talo­ja ja raken­teil­ta vakioi­tu­ja rat­kai­su­ja. Ja sekin on ihan fine, ei vaan tajut­tu sitä etu­kä­teen. Vii­sas­tu­nee­na aloi­tet­tiin uusi kyse­ly­kier­ros.

Uusi tar­jous­kier­ros oli super­hy­vä. Oli­sin voi­nut vali­ta niis­tä kenet tahan­sa! Täs­sä vai­hees­sa muka­na oli CLT‑, MHM- ja tii­li­toi­mit­ta­ja, sekä yksi meil­le uusi täys­val­mis-puu­ta­lo­toi­mit­ta­ja. Tämän lisäk­si muka­na oli kul­ke­nut jo alku­ke­vääs­tä asti kivi­ta­lo­toi­mit­ta­ja, joka tuli mukaan alun­pe­rin eno­ni kaut­ta. Meil­lä oli alus­sa hyvin­kin kli­sei­siä käsi­tyk­siä, eri­tyi­ses­ti liit­tyen kus­tan­nuk­siin. Kun läh­dim­me sel­vit­tä­mään koko­nais­kus­tan­nus­ten muo­dos­tu­mis­ta huo­mioi­den raken­nus­ma­te­ri­aa­lin ja raken­ta­mi­sen tavan (pai­kal­laan raken­net­tu vs. ele­ment­ti­ra­ken­tei­nen), olim­me pian tilan­tees­sa, jos­sa kus­tan­nusar­viot oli­vat hyvin lähel­lä toi­si­aan. Ver­tai­lun vuok­si, ensim­mäi­sen kier­rok­sen eri puu­ta­lo­toi­mit­ta­jien täys­val­miin talo­pa­ke­tin hin­tae­ro oli jopa 200 000€ per puo­li!

Nyt kun taloa­si­aa on työs­tet­ty jo mel­kein kah­dek­san kuu­kaut­ta, alkaa olla sel­vää, että se ei ole vain talo. Joil­le­kin muil­le se ehkä on sitä, mut­ta meil­le se on pal­jon enem­män. Mä olen alka­nut miet­tiä myös sitä, että mei­dän lap­set eivät vält­tä­mät­tä tule muis­ta­maan mitään muu­ta ekaa kotia, vaan täs­tä tulee nii­den lap­suu­den­ko­ti. Sen ja monen muun asian takia me ei olla valit­se­mas­sa talo­toi­mit­ta­jaa ainoas­taan hin­nan perus­teel­la. Asun­to­mes­su­jen takia tämä on nor­maa­lia pidem­pi pro­ses­si, joten me halu­taan eri­tyi­sen hyvä yhteis­työ­kump­pa­ni. Lopul­li­seen pää­tök­seen vai­kut­taa refe­rens­si­koh­tei­den, tut­tu­jen raken­ta­jien kom­ment­tien ja hin­ta-laa­tu-suh­teen lisäk­si yri­tyk­sen vakaus, koke­mus, pal­ve­lualt­tius ja halu olla muka­na asun­to­mes­suil­la. Mei­dän valin­ta on siis.. Itse asias­sa ker­ron­kin sen vas­ta kun nimet on pape­reis­sa!

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa