TALO­TOI­MIT­TA­JIEN KIL­PAI­LU­TUS

Heti tont­ti­pää­tös­ten var­mis­tut­tua aloi­tim­me talo­teh­tai­den kil­pai­lu­tuk­sen. Tämän­hän oli­si voi­nut aloit­taa aiem­min­kin, kos­ka luon­nok­set oli jo ole­mas­sa. Me halusim­me kui­ten­kin odot­taa, että tont­ti ihan var­mas­ti on mei­dän. Täs­sä vai­hees­sa men­tiin aika lail­la fii­lik­sen perus­teel­la, tar­jouk­sia pyy­det­tiin sel­lai­sil­ta talo­teh­tail­ta, joi­den edus­ta­jis­ta oli jää­nyt hyvä maku rak­sa­mes­suil­ta ja jois­ta oltiin kuul­tu tai luet­tu hyvää. Toi­set oli­vat mei­hin päin aktii­vi­sem­pia kuin toi­set, osa taas ei ollut lain­kaan kiin­nos­tu­nei­ta läh­te­mään mukaan asun­to­mes­su­koh­tee­seen. Ekat tar­jous­pyyn­nöt lähe­tet­tiin vii­del­le talo­toi­mit­ta­jal­le. Kaik­kiin näi­hin saa­tiin vas­taus ja muu­ta­ma tapaa­mi­nen sovit­tua.

Face­boo­kin Rak­sa­kimp­pa Uusi­maa ‑ryh­mäs­tä löy­sim­me mones­ta mei­dän­kin lis­tal­la ole­vas­ta talo­toi­mit­ta­jas­ta kilo­kau­pal­la kuraa. Tie­ten­kin kaik­keen mitä somes­ta lukee, pitää suh­tau­tua varauk­sel­la, mut­ta hyvin vai­kea kom­ment­te­ja oli jät­tää täy­sin huo­miot­ta. Pää­tim­me kui­ten­kin luot­taa omaan arvos­te­lu­ky­kyym­me, ja jat­koim­me kes­kus­te­lua tar­kem­min muu­ta­man toi­mit­ta­jan kans­sa. Välil­lä mukaan tuli vil­le­jä kort­te­ja, ihan eri taval­la tai eri­lai­ses­ta mate­ri­aa­lis­ta raken­ta­via taho­ja, kuin mitä olim­me alun­pe­rin aja­tel­leet. Täy­tyi ope­tel­la jous­ta­maan ensim­mäi­sis­tä aja­tuk­sis­ta, tava­ta eri­lai­sia toi­mit­ta­jia ja pitää kaik­ki ovet avoin­na.

Tar­kem­paa tar­jous­ta odo­tel­les­sa aloim­me saa­da kom­ment­te­ja talom­me rat­kai­suis­ta. Talo­teh­das ei halun­nut toteut­taa tiet­ty­jä asioi­ta kuten ne oli luon­nok­siin piir­ret­ty. Kat­to­te­ras­sien osal­ta vedot­tiin ris­kei­hin ja IV-koneen sijoit­ta­mis­ta asuin­ti­lo­jen yhtey­des­sä ole­vaan tek­ni­seen tilaan/varastoon pidet­tiin mah­dot­to­ma­na toteut­taa. Kon­sul­toim­me sekä ark­ki­teh­te­jä että vas­taa­vaa mes­ta­ria. Ark­ki­teh­deil­lä oli aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vis­ta rat­kai­suis­ta, jois­sa kat­to­te­ras­sin alla oli läm­min­tä tilaa. Mei­dän tapauk­ses­sa läm­min tila ei edes ollut asuin­ti­laa, vaan varas­to. Vas­taa­va mes­ta­rim­me tote­si, että raken­ne on aina ris­kial­tis, kun raken­ne­taan kat­to­te­ras­sin alle mitä tahan­sa tilo­ja, läm­mö­ne­ris­tä­mi­nen ei itses­sään lisää ris­kiä.

Väli­tim­me saa­miam­me tie­to­ja talo­teh­taan suun­nit­te­lu­tii­mil­le, ja ker­roim­me ole­vam­me haluk­kai­ta miet­ti­mään rat­kai­su­ja, joil­la sai­sim­me pidet­tyä talon ark­ki­teh­tuu­rin sel­lai­se­na, kuin se oli suun­ni­tel­tu. Olim­me tie­toi­sia että täl­lai­nen rat­kai­su ja sen yllä­pi­to vaa­tii enem­män työ­tä meil­tä itsel­täm­me. Vakuut­te­lim­me ole­vam­me val­mii­ta tähän sekä avoin­na talo­teh­taan ehdo­tuk­sil­le. Talo­toi­mit­ta­ja lupa­si pereh­tyä asi­aan, ja olla mei­hin yhtey­des­sä rat­kai­sueh­do­tus­ten kans­sa.

Tou­ko­kuun alus­sa kysei­sen talo­toi­mit­ta­jan myy­jä soit­ti, ettei talom­me ete­ne suun­nit­te­lus­sa ris­ki­ra­ken­tei­den takia. Yhtäk­kiä moni muu­kin asia, mikä aiem­min oli vah­vis­tet­tu toteu­tet­ta­vak­si, oli muut­tu­nut ongel­mak­si. Pyy­sim­me lis­taa ongel­mis­ta ja kom­pro­mis­sieh­do­tuk­set. Tun­tui oudol­ta, että suun­nit­te­lu oli lope­tet­tu ilman että toi­mit­ta­ja itse oli ehdot­ta­nut meil­le vaih­toeh­to­ja. Fii­lik­set hei­hin oli alka­nut men­nä nega­tii­vi­sen puo­lel­le.

Vas­taa­va mes­ta­rim­me epäi­li, että talo­teh­taan kom­men­teis­sa on taka­na kus­tan­nus­ten oiko­mi­nen – he hake­vat hal­vem­pia rat­kai­su­ja tar­jouk­seen­sa eivät­kä myös­kään halua ottaa vas­tuu­ta raken­teis­ta. Pää­tim­me ottaa pari askel­ta taak­se­päin, ja miet­tiä hom­maa uusik­si. Onko parem­pi luo­pua meil­le tär­keis­tä asiois­ta ja muo­ka­ta talon ulko­nä­köä niin, että val­mis­ta­lo­teh­taat pys­tyi­si­vät toteut­ta­maan sen, vai luo­pua raken­nus­pro­jek­tis­ta? Itse ajat­te­lin että talo joko teh­dään sel­lai­se­na kuin se on suun­ni­tel­tu, tai sit­ten sitä ei teh­dä ollen­kaan.

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa