TOI­VE­POS­TAUS: ASUN­TO­MES­SU­RA­KEN­TA­MI­SES­TA

Kyse­lin vuo­den alus­sa Ins­ta­gra­mis­sa, mis­tä aiheis­ta asun­to­mes­su­ra­ken­ta­mi­seen tai yli­pää­tään raken­ta­mi­seen liit­tyen ihmi­set haluai­si kuul­la vie­lä lisää. Eni­ten toi­vot­tiin tari­naa bud­je­toin­nis­ta, aika­tau­luis­ta, asun­to­mes­su­jen yhteis­työ­ku­viois­ta ja asun­to­mes­su­ra­ken­ta­mi­sen reu­naeh­dois­ta. 

Täs­sä pos­tauk­ses­sa ker­ron asun­to­mes­su­ra­ken­ta­mi­ses­ta ja sii­hen liit­ty­vis­tä yhteis­työ­ku­viois­ta niin kuin asiat on mei­dän koh­dal­la toteu­tu­neet.

Asun­to­mes­su­ra­ken­ta­mi­sen poh­ja­na on mei­dän, kun­nan ja Suo­men Asun­to­mes­su­jen teke­mä sopi­mus mes­sua­lu­eel­le raken­ta­mi­ses­ta. Sopi­muk­ses­sa me sitou­dum­me raken­ta­maan sovi­tun koh­teen ja aset­ta­maan sen näyt­te­ly­koh­teek­si kesän 2020 asun­to­mes­suil­le. Luon­nol­li­ses­ti näyt­teil­lea­set­ta­jam­me Lam­mi Kivi­ta­lot sitou­tuu pitä­mään huo­neis­ton avoin­na ja näyt­teil­lä mes­suil­la koko mes­su­jen ajan.

Pro­jek­tin aika­na Suo­men Asun­to­mes­sut edel­lyt­tää raken­ta­jil­ta ja/tai näyt­teil­lea­set­ta­jil­ta tiet­ty­jä erik­seen mää­ri­tel­ty­jä asioi­ta, kuten

  • osal­lis­tu­mis­ta mes­su­ko­kouk­siin ja tie­do­tus­ti­lai­suuk­siin
  • talon ympä­ris­tön raken­ta­mis­ta
  • käyt­töön­ot­to­tar­kas­tus­ta ennen mes­su­ja
  • ja sitä, ettei val­mis­ta koh­det­ta esi­tel­lä ilman lupaa ennen mes­su­ja (raken­ta­mis­vai­hees­sa ole­vaa taloa saa toki esi­tel­lä tiet­tyyn ennal­ta mää­ri­tel­tyyn päi­vään saak­ka)

Suo­men Asun­to­mes­sut ei ohjaa yksit­täis­ten raken­ta­jien pro­jek­tia. Tai aina­kin meil­le se on näyt­täy­ty­nyt niin. Raken­ta­mi­sen kan­nal­ta asun­to­mes­su­koh­teen raken­ta­mi­nen tus­kin ero­aa taval­li­ses­ta raken­ta­mi­ses­ta miten­kään. Tie­ten­kin mitä lähem­pä­nä dead­li­nea aloit­taa, sitä kii­reem­pi tulee. Aika­tau­lu ei jous­ta, vaan on kai­kil­le sama: koh­tei­den tulee olla val­mii­na 15.5.2020.

Mes­su­jen lähes­tyes­sä raken­nut­ta­jan ja/tai näyt­teil­lea­set­ta­jan yhteys­hen­ki­lön tulee toi­mit­taa Suo­men Asun­to­mes­suil­le vino pino pii­rus­tuk­sia, suun­ni­tel­mia, havain­ne­ku­via ja mui­ta yksi­tyis­koh­tai­sia tie­to­ja asun­non koos­ta, sisus­tuk­ses­ta, laa­tu- ja varus­te­ta­sos­ta. Näi­tä tie­to­ja käy­te­tään asun­to­mes­su­jen viral­li­sis­sa mes­su­luet­te­lois­sa Dekos­sa ja TM Raken­nus­maa­il­mas­sa.

Suo­men Asun­to­mes­sut on yllä­pi­tä­nyt raken­ta­jil­le suun­nat­tua digi­taa­lis­ta Pal­ve­lu­to­ria, jon­ka kaut­ta yri­tyk­set ovat voi­neet tar­jo­ta tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja meil­le mes­su­ra­ken­ta­jil­le. Pal­ve­lu­to­ri ‑koos­tei­ta on päi­vi­tet­ty ker­ran kuu­kau­des­sa.

Me emme ole pää­ty­neet yhteis­työ­hön Pal­ve­lu­to­rin kaut­ta min­kään tahon kans­sa, vaik­ka tie­ten­kin seu­raam­me päi­vit­ty­vää lis­taa sään­nöl­li­ses­ti. Mei­dän näkö­kul­mas­ta lis­ta on päi­vit­ty­nyt epä­syn­kas­sa oman pro­jek­tim­me kans­sa — valin­to­ja on teh­ty ja lukit­tu jo kau­an ennen kuin aiheen asiat on ilmes­ty­nyt Pal­ve­lu­to­ril­le.

Blo­gin, Face­book- ja Ins­ta­gram-tilien kaut­ta me ollaan saa­tu pal­jon yhtey­den­ot­to­ja ja sitä kaut­ta löy­det­ty yhteis­työ­kump­pa­nei­ta. Blo­gi oli alun­pe­rin aja­tel­tu kana­vak­si tal­tioi­da pro­jek­tia itsel­le muis­tiin, mut­ta se ja Ins­ta­gram onkin osoit­tau­tu­nut tär­keim­mäk­si käyn­ti­kor­tik­si meil­le ja mei­dän kodil­le.

Asun­to­mes­suor­ga­ni­saa­tio ei edel­ly­tä raken­ta­jil­ta blo­gin tai some­ti­lien yllä­pi­toa. Mut­ta jos halu­aa saa­da mes­su­ra­ken­ta­mi­ses­ta par­haim­man hyö­dyn, suo­sit­te­len itse sitä. Mes­su­jär­jes­tä­jä ei myös­kään ole muka­na raken­nut­ta­jan ja kol­man­sien osa­puol­ten väli­sis­sä sopi­muk­sis­sa. Kaik­ki asiat kan­nat­taa kui­ten­kin sopia kir­jal­li­ses­ti, niin kuin elä­mäs­sä yleen­sä­kin.

Vii­me kesän asun­to­mes­su­jen jäl­keen yhtey­den­ot­to­ja alkoi tul­la koko ajan enem­män. Se on ollut yhtä­ai­kaa sekä hie­noa että häm­men­tä­vää. Ajat­te­len sen ker­to­van eni­ten sii­tä, että asun­to­mes­sut on edel­leen yksi alan kiin­nos­ta­vim­mis­ta tapah­tu­mis­ta, jos­sa kaik­ki halu­aa olla muka­na.

Olen pyr­ki­nyt vas­taa­maan kaik­kiin saa­tui­hin vies­tei­hin. Vali­tet­ta­vas­ti näis­sä on ollut sama hom­ma kuin Pal­ve­lu­to­rin ilmoi­tuk­sis­sa — ne on tul­lut lii­an myö­hään, tai sit­ten ne ei ole osu­neet mei­dän suun­ni­tel­miin. Lop­pu­jen lopuk­si kaik­kein tär­keim­mät yhteis­työ­ku­viot on läh­te­nyt liik­keel­le mei­dän omas­ta aloit­tees­ta. Meil­lä on ollut aja­tus ja tar­ve, jon­ka poh­jal­ta ollaan kar­toi­tet­tu eri toi­mi­joi­ta, lähes­tyt­ty hei­tä blo­gi- ja some-link­kien kans­sa, jat­ket­tu yhtey­den­pi­toa ja teh­ty dii­li.

Nämä yhteis­työt jot­ka ollaan itse löy­det­ty, tun­tu­vat teh­dyn työn takia vie­lä­kin parem­mil­ta dii­leil­tä. Osa näis­tä kump­pa­neis­ta löy­tyy jo nyt blo­gis­ta Yhteis­työ­kump­pa­nit ‑sivul­ta. Näis­tä sekä muis­ta ker­rom­me lisää pit­kin kevät­tä mes­su­jen lähes­tyes­sä.

Paras fii­lis on tul­lut ehdot­to­mas­ti sii­tä, kun jon­kun tie­tyn hen­ki­lön tai yri­tyk­sen kans­sa on kli­kan­nut aja­tuk­set yhteen mes­su­yh­teis­työn osal­ta. Yhtei­nen ymmär­rys hyö­dyis­tä on kak­sin­ker­tai­nen ilo!

Meil­lä on ollut näyt­teil­lea­set­ta­jam­me Lam­mi Kivi­ta­lo­jen kans­sa alus­ta asti avoi­met ja tii­viit välit. Koen, että heil­tä saa­tu tuki on ollut mer­kit­tä­vin voi­ma­va­ra koko pro­jek­tin ajan. Lisäk­si Nobles­san Sal­la, Lunawoo­din Mika ja Mai­ja, Tim­berwi­sen Lau­ra, AVA­roo­min Sari ja Tom­mi, Joron Pet­ri ja Tii­na, Uni­drai­nin Han­na, HVLOY:n Jan­ne, Ablo­yn Jani­ka, Puk­ki­lan Eli­sa, Gra­don Lau­ri, Pit­to­rescon Mis­ka, muo­toi­li­ja-tai­tei­li­ja Rii­ka Anun­di ja Iskun Karin, Mona & Mik­ko on aut­ta­nut mei­tä ystä­väl­li­ses­ti, kär­si­väl­li­ses­ti ja ammat­ti­tai­toi­ses­ti. 

Yhteis­työ­kump­pa­neik­si voi las­kea myös tule­vat naa­pu­rit, joi­den kans­sa on jaet­tu hyviä ja paho­ja fii­lik­siä, onnis­tu­mi­sia ja epä­on­nis­tu­mi­sia, vii­saut­ta, kon­tak­te­ja ja yhteys­tie­to­ja. Kii­tos eri­tyi­ses­ti Team Lauk­ka­set!

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa