UNEL­MA­KO­TI JA KUKA SEN SUUN­NIT­TE­LI­SI?

Lähe­tim­me tar­jous­pyyn­nön vii­del­le ark­ki­teh­dil­le. Näis­tä yksi oli suku­lai­sen suo­si­tus, yksi täl­lä alu­eel­la tun­net­tu ark­ki­teh­ti ja kol­me muu­ta sel­lai­sia, joi­den refe­rens­si­koh­teet vakuut­ti­vat ja oli­vat mei­dän tyy­liä. Tar­jous­pyyn­nös­sä olin kuvan­nut tar­peem­me ja toi­veem­me pää­piir­teit­täin. Yksi vas­ta­si ettei pys­ty sitou­tu­maan näin pit­kään pro­jek­tiin ja yksi ei vas­tan­nut mitään. Saim­me lopul­ta kol­me tar­jous­ta.

Kaik­ki kol­me oli­vat hyviä tar­jouk­sia, mut­ta yksi erot­tui eri­tyi­ses­ti alus­ta asti. Hyvät refe­rens­sit, meil­le sopi­va tyy­li, sel­keä ja yksi­tyis­koh­tai­nen tar­jouk­sen sisäl­tö sekä aktii­vi­suus mei­dän puo­leem­me. Heil­lä oli jo näyt­tö­jä taus­tal­la ja halu läh­teä mukaan mes­su­pro­jek­tiin. Mei­dän talom­me suun­nit­te­lee Hai­luo­to­lai­nen Sai­ka Design, joka on yhtä kuin Tii­na Sai­ni­la ja Mik­ko Kan­ni­nen.

Suun­nit­te­lun poh­jak­si olim­me kerän­neet idea­ku­via mei­tä miel­lyt­tä­väs­tä ark­ki­teh­tuu­ris­ta, talois­ta ja tyy­leis­tä. Suo­sik­ki­asioi­ta oli aina­kin jyrk­kä tupla­har­ja­kat­to, val­koi­nen jul­ki­si­vu, puu­te­hos­teet, mus­ta kat­to ja mus­tat ikku­nan­po­kat.

KUVA: Cha­se Daniel

KUVA: Flo­rian Holz­herr

Tule­vaa taloam­me mää­rit­te­lee omal­ta osal­taan myös tont­ti ja kaa­va. Aika pian sel­vi­si, että kort­te­li jota alun­pe­rin ajat­te­lim­me, ei sal­li­nut pari­ta­lo­ra­ken­ta­mis­ta. Meil­le sopi­vis­ta ton­teis­ta osas­sa oli aivan lii­an vähän raken­nusoi­keut­ta ja osas­sa lii­an pal­jon. Jäl­jel­le jää­neis­tä valit­sim­me ark­ki­teh­tien avus­ta­ma­na sen, mil­le mei­dän talom­me par­hai­ten sopi.

Meil­lä oli muu­ta­mia sel­kei­tä toi­vo­muk­sia tule­val­le kodil­lem­me: halusim­me tehok­kaan poh­ja­rat­kai­sun jos­sa ei ole huk­ka­ne­liöi­tä, ei tur­hia aulo­ja tai sale­ja. Raken­nusoi­keut­ta ei ole yhtään lii­kaa, joten poh­jan toi­mi­vuus koros­tuu. Oles­ke­lu­ti­lat ala­ker­taan ja kol­me makuu­huo­net­ta ylä­ker­taan sekä paik­ka työ­pis­teel­le ilman työ­huo­net­ta. Lisäk­si haluai­sim­me suo­rat, lei­ju­vat por­taat. Rai­kas­ta, moder­nia ja mini­ma­lis­tis­ti.

Aila toi­voi omal­le puo­lel­leen ylä­ker­taan kah­ta isoh­koa makuu­huo­net­ta, jois­ta toi­nen oli­si atel­jee-tyyp­pi­nen tar­vit­taes­sa kah­dek­si eri tilak­si jaet­ta­va. Lisäk­si hän toi­voi lasi­tet­tua teras­sia. Yhtei­se­nä toi­vee­na oli talon sijoit­tu­mi­nen ton­til­le niin, että terassi/piha oli­si ete­lä-län­si suun­taan.

Toi­vo­mam­me tont­ti sijait­see kes­kei­sel­lä pai­kal­la tule­vaa mes­sua­luet­ta. Typo­lo­gias­sa kysei­sen kort­te­lin haas­teik­si lue­taan yksi­tyi­sen ja jul­ki­sen tilan rajaa­mi­nen sekä auto­pai­koi­tuk­sen toteu­tus ton­til­le niin, että myös piha­ti­laa jää riit­tä­väs­ti. Haluai­sim­me että talo sijoit­tui­si ton­tin reu­naan rajaa­maan katu­ti­laa. Näin piha jäi­si suo­jai­sak­si sekä kool­taan mah­dol­li­sim­man suu­rek­si. Tosin pie­ni­hän pihas­ta joka tapauk­ses­sa tulee.

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa