VII­ME VUO­DEN HUI­PUT

Sin­ne meni, vuo­si 2018! Ensim­mäi­nen täy­si vuo­si raken­nus­pro­jek­tia taka­na. Mitään näky­vää ton­til­la ei vie­lä ole, mut­ta suun­nit­te­luun, sää­töön, neu­vot­te­lui­hin, sopi­muk­siin ja valin­toi­hin on kulu­tet­tu aikaa sato­ja tun­te­ja. Vuo­teen on mah­tu­nut pal­jon muu­ta­kin kuin talon päh­ki­mis­tä. Kuten se, että meil­lä ei ole enää vau­vaa talos­sa, nyt kun pie­nin­kin on käve­le­vä ja puhu­va itse­näi­nen til­liäi­nen.

Toi­nen iso muu­tos on uusi työ, jos­sa aloi­tin tänä syk­sy­nä ja jon­ka mer­ki­tys on jotain pal­jon enem­män kuin vain työ. Arki on muut­tu­nut radi­kaa­lis­ti, mut­ta tähän oltiin val­mis­tau­dut­tu ja kaik­ki on men­nyt hie­nos­ti. Joku sanoi­si ruuh­ka­vuo­det, minä sanon: elä­mä on kivaa kun on teke­mis­tä ja tavoit­tei­ta, työ­hön liit­ty­viä ja per­heen ikio­mia.

Oli­sin voi­nut lis­ta­ta mei­dän vuo­den 2018 topit ja flo­pit, mut­ta pää­tin kes­kit­tyä pel­käs­tään huip­pui­hin. Ohei­sel­la aika­ja­nal­la talo­pro­jek­tin koho­koh­dat, onnis­tu­mi­set ja siis­teim­mät jutut vii­me vuo­del­ta.

Suu­rin kii­tos asioi­den ete­ne­mi­ses­tä kuu­luu aktii­vi­sil­le ark­ki­teh­deil­lem­me — kii­tos Tii­na ja Mik­ko! Emme myös­kään oli­si täs­sä tilan­tees­sa ilman hen­ki­lö­koh­tais­ta huip­pu­neu­vo­nan­ta­jaa — kii­tos Jor­ma!

Vai­kea käsit­tää, että nyt ollaan enää muu­ta­man kuu­kau­den pääs­sä sii­tä, että ton­til­la alkaa todel­la tapah­tua. Jän­nä vuo­si edes­sä!

Kategoriat: post

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa