TAUS­TAA

Duplio on kah­den — tai oikeas­taan kol­men — suku­pol­ven pari­ta­lo, joka raken­tuu Tuusu­lan asun­to­mes­suil­le 2020. Se ei ole monien vuo­sien haa­ve, vaan enem­män­kin älyn­vä­läys, joka ei jät­tä­nyt rau­haan. Duplio on kom­pak­ti koti, jos­sa jokai­nen neliö on tark­kaan har­kit­tu. Kaik­ki raken­nusoi­keus on käy­tet­ty, eikä yhtään huk­ka­ne­liö­tä ole.

Duplion raken­ta­mi­nen alkaa kevääl­lä 2019. Suun­nit­te­lu­työ­tä on teh­ty huo­lel­li­ses­ti ja har­taas­ti syk­sys­tä 2017 läh­tien. Me toi­mim­me itse raken­nut­ta­ji­na, ja olem­me kerän­neet mukaan pro­jek­tiim­me mei­dän mie­les­täm­me maa­il­man par­haat suun­nit­te­li­jat ja yhteis­työ­kump­pa­nit. Seu­raa talom­me val­mis­tu­mis­ta ja mei­dän mat­kaa Ryk­men­tin­puis­to­lai­sik­si. Help­poa­han tämä ei var­mas­ti tule ole­maan, mut­ta kuka nyt help­poa haluai­si. Mei­tä kiin­nos­taa nime­no­maan edes­sä ole­va mat­ka — mik­si ostaa val­mis­ta, kun voi teh­dä itse — tai no, aina­kin mel­kein itse.

PER­HE AAL­TO

PER­HE TYNELL

Duplio on enem­män kuin unel­mien koti, kos­ka kukaan meis­tä tus­kin oli­si tajun­nut haa­veil­la mis­tään täl­lai­ses­ta. Onnek­si meil­lä on Tii­na ja Mik­ko, jot­ka tie­tä­vät mitä me halu­taan, ja ovat jo ehti­neet piir­tää toi­veem­me sii­nä vai­hees­sa kun me vas­ta sanom­me ne ääneen. Tii­na ja Mik­ko on yhtä kuin Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to SAI­KA Design, joka sijait­see fyy­si­ses­ti Hai­luo­dos­sa. Mei­dän taloa ei oli­si ilman hei­tä. Amen.

Tii­na Sai­ni­la ja Mik­ko Kan­ni­nen, SAI­KA Design

Duplio Facebookissa
Duplio Instagramissa
Duplio Pinterestissa